VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 297/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNGHOÀNG TRUNG HẢI VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đãchủ trì cuộc họp về tình hình phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh ViệtNam. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Điện lực ViệtNam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe BộCông Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến các đại biểu tham dựhọp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Các đơn vị đã có nhiều cố gắng chuẩn bị các điều kiện choviệc đưa vào vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh, như: pháttriển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý,đào tạo nguồn nhân lực,… Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị phát điệnchưa hoàn thành cài đặt và tích hợp hệ thống thông tin, thời gian cho thửnghiệm toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm)chưa đảm bảo; một số nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luậtmới ban hành chưa được kiểm chứng qua Thị trường điện thí điểm, việc chuyển đổihợp đồng mua bán điện cũng còn nhiều vướng mắc; như vậy, chưa đảm bảo vận hànhThị trường phát điện cạnh tranh chính thức vào ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt cácnhiệm vụ sau đây để đến cuối tháng 02 năm 2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủđiều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnhtranh chính thức, cụ thể như sau:

1. Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện cần thiết về cơ sở hạtầng công nghệ thông tin, các văn bản pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực,… chohoạt động Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức; thực hiện rà soát lại tấtcả các khâu, các quy trình để bảo đảm thị trường vận hành an toàn, thông suốt.Thực hiện các thử nghiệm trước khi vận hành Thị trường phát điện cạnh tranhchính thức, bao gồm các phần cứng, phần mềm của các đơn vị vận hành hệ thốngđiện và thị trường điện, Công ty Mua bán điện, EVNiT, các nhà máy điện và đánhgiá các quy định của thị trường điện sau khi sửa đổi, bổ sung. Hoàn thành trướcngày 31 tháng 01 năm 2012.

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liênquan nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề trong quá trình vận hành thị trường điệnthí điểm thời gian qua, như: lựa chọn tổ máy tốt nhất (BNE); xác định giá trịnước của các nhà máy thuỷ điện; tính toán bù giá công suất (CAN)… sửa đổi, điềuchỉnh Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ban hành trước ngày 31tháng 12 năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam rà soát lại các quy trình thanh toán trong thị trường phát điện, bảođảm tính pháp lý chặt chẽ về kế toán, tài chính, phù hợp với các quy định hiệnhành.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện việcchuyển đổi các hợp đồng mua bán điện để tạo cơ sở pháp lý cho việc thanh toántrong thị trường và từng bước điều chỉnh mức giá điện theo cơ chế thị trườngphù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trước mắt, để thựchiện Thông tư 41/2010/TT-BTC ký lại các Hợp đồng mua bán điện giữa EVN và cácbên bán điện, giải quyết khó khăn cho các nhà máy điện ngoài Tập đoàn Điện lựcViệt Nam, Bộ Công Thương chỉ đạo xem xét, cho phép tăng giá mua điện khoảng 5%so với giá mua điện trong hợp đồng hiện nay đối với các nhà máy điện có giá bánđiện thấp, đang rất khó khăn về tài chính.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng cơ chế điềuhành Quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành Quỹbình ổn xăng dầu.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tách và chuyểnnhiệm vụ xây dựng và quản lý các phần mềm phục vụ thị trường điện về cho Trungtâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia quản lý trong quá trình chuyển EVNTelecomsang Viettel để tránh xáo trộn trong việc xây dựng và quản lý, bảo mật các cơsở dữ liệu, số liệu đo đếm điện năng, phần mềm cho tính toán vận hành hệ thốngđiện và thị trường điện.

- Phê duyệt phương thức vận hành của hệ thống điện năm 2012trước ngày 15 tháng 12 năm 2011; trong đó chú ý điều hành các nhà máy thuỷ điệnđể khai thác có hiệu quả nguồn nước, bảo đảm cung cấp điện trong các tháng mùakhô năm 2012.

- Hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án điều tiếtkhí năm 2012, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữacác khách hàng sử dụng khí; bảo đảm sử dụng hết mức bao tiêu theo cam kết,trường hợp không đủ khí, ưu tiên sử dụng khí cho sản xuất điện. Ưu tiên huyđộng nhà máy điện Cà Mau, khai thác triệt để nguồn khí PM3, trong đó các chiphí tăng thêm do huy động nhà máy điện Cà Mau được xem là các chi phí hợp lýnhằm sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên khí của quốc gia.

- Phối hợp với Tư vấn có báo cáo đánh giá toàn diện về hoạtđộng của Thị trường phát điện thí điểm trước ngày 31 tháng 01 năm 2012.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Vận hành hợp lý hệ thống điện, sử dụng tối ưu nguồn thuỷđiện, tích và tiết kiệm nước tại các hồ chứa thuỷ điện để bảo đảm việc cung cấpđiện trong các tháng mùa khô năm 2012.

- Thực hiện chuyển đổi hợp đồng mua bán điện và từng bướcđiều chỉnh giá mua điện từ các nhà máy điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương,phù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tách vàchuyển nhiệm vụ xây dựng và quản lý các phần mềm phục vụ thị trường điện từEVNTelecom về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia quản lý.

- Phối hợp với các nhà máy điện ngoài Tập đoàn để sớm càiđặt và kết nối hệ thống công nghệ thông tin của các nhà máy điện với hệ thốnghạ tầng cơ sở công nghệ thông tin thị trường điện trước ngày 31 tháng 12 năm2011.

- Phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện đào tạo cơ bản vàchuyên sâu cho các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện; hướng dẫn các đơnvị cài đặt và sử dụng các phần mềm chào giá, thanh toán trong thị trường điện.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2011 củaVăn phòng Chính phủ về việc xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- Cục Điều tiết điện lực;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
VPCP: BTCN, các PCN,
Các vụ: KTBT; TH; KTTH; ĐMDN,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (30).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý