VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TWCỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Ngày 6 tháng 01 năm 2012, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TWngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và pháttriển nông, lâm trường quốc doanh. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Chínhphủ, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty có nông,lâm trường quốc doanh.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các Bộ ngành liên quan, đại diện cáctỉnh, thành phố, các Tổng công ty, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đã kết luận nhưsau:

1. Sắp xếp đổi mới nông, lâm trườnglà một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, công việc hết sức khó khăn, đặcbiệt là vấn đề rà soát đất đai, quản lý sử dụng đất. Sau gần 8 năm triển khaiNghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốcdoanh. Đến nay bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, các địa phương, Tậpđoàn, Tổng công ty nhà nước có nông, lâm trường, cơ bản hoàn thành việc rà soátphương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các nông, lâm trường và chuyển thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp;và đang tích cực việc rà soát đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, kýhợp đồng thuê đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; một số đơn vị đã cóchuyển biến tích cực, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫncòn một số những tồn tại: tình trạng buông lỏng và quản lý đất đai kém hiệu quả,lãng phí ở một số đơn vị, những tồn tại trong việc giao khoán đất cho người laođộng các nông, lâm trường quốc doanh về cơ bản vẫn chưa được khắc phục, ở một sốđơn vị diễn biến phức tạp… nhất là đối với vùng đất ven đô thị, vùng đất có giátrị. Mặt khác trong quá trình sắp xếp đến nay đã xuất hiện một số nội dung, cầntiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đổi mớivà phát triển đối với nông, lâm trường quốc doanh.

Nguyên nhân: Nhiều địa phương, đơnvị chưa quán triệt và tích cực triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách củaNhà nước về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường; chưa nhận thứcđúng vai trò của nông, lâm trường nên chưa tập trung chỉ đạo, giúp đỡ nông, lâmtrường đổi mới, phát triển. Một số nơi còn tránh né chưa vào cuộc và chưa quyếttâm triển khai. Các nông, lâm trường tồn tại quá lâu trong cơ chế bao cấp, luôntrông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; lúng túng, không tích cực chuyển đổi nội dung vàphương thức hoạt động theo cơ chế thị trường. Các cơ quan Nhà nước chậm hướngdẫn và điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách về sắp xếp, đổi mới nông, lâmtrường quốc doanh, chưa làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đểphát huy những ưu điểm, nhân điển hình tiên tiến và kịp thời chấn chỉnh, khắcphục yếu kém, khuyết điểm.

2. Phương hướng nhiệm vụ trong giaiđoạn tới.

Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trườngquốc doanh thời gian tới phải gắn với Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI và Nghịquyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để làm tốt vai tròchỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là nâng caohiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm. Hình thành vùng sảnxuất hàng hóa gắn với cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quảsản xuất và sức cạnh tranh, tăng thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trườngsinh thái, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng.

Trước mắt các Bộ, ngành, Tập đoàn,tổng công ty nhà nước và địa phương khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

- Về mô hình chuyển đổi: Trong quátrình sắp xếp xuất hiện một số hình thức chưa có trong quy định hoặc không phùhợp với mô hình hoạt động, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phốihợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tổng kết, đánh giá cụthể đối với từng mô hình, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợpvà có văn bản hướng dẫn cụ thể đảm bảo việc sắp xếp, đổi mới hoạt động có hiệuquả, đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện việc thí điểm cổ phần hóa cơ sở chế biếngắn với vườn cây, rừng trồng đối với các đơn vị có đủ điều kiện.

- Về đất đai: Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện việc rà soát đất đaitrong các nông, lâm trường; trong năm 2012 hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắmmốc ranh giới, lập bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồngthuê đất đối với diện tích đất doanh nghiệp giữ lại sử dụng vào mục đích sảnxuất kinh doanh.

Hoàn thành việc xác định rõ từngloại đất không thuộc quỹ đất của công ty để chuyển giao cho địa phương quản lý,gồm: Đất không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý và sử dụng của công ty; đấtphục vụ cho các mục đích khác hoặc yêu cầu mới của địa phương; đất công ty đểhoang hóa hoặc sử dụng không hiệu quả; đất bị lấn chiếm, đang có tranh chấp,đất cho thuê, cho mượn, liên doanh, đất có khả năng sản xuất nhưng trong quá trìnhsắp xếp, tổ chức lại không cần thiết giao cho công ty quản lý và xử lý dứt điểmcác trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong các công ty nông, lâm nghiệp.

- Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp,sử dụng kinh phí đo đạc. Cho phép doanh nghiệp có điều kiện ứng kinh phí đo đạc,cắm mốc sau đó trừ vào tiền thuê đất của doanh nghiệp. Nghiên cứu ban hành hoặctrình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với đặcđiểm, mô hình các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp chuyển đổi.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợpcác ý kiến bổ sung hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị, trên cơ sở tổng kếtđánh giá trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: ĐP, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn