VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 300/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄNXUÂN PHÚC VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠNMA TÚY, MẠI DÂM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 20 tháng 11 năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm đã đi thăm và kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm tại thành phố Hải Phòng. Tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng BộLao động-Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, đại diện lãnh đạoBộ Y tế, Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an và đại diện một sốcơ quan Trung ương. Sau khi thăm Cơ sở điều trị Methadone, quận Lê Chân, thànhphố Hải Phòng; Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh,huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và làm việc với Thường trực Thành ủy, Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luậnnhư sau:

1. Về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm của thành phố Hải Phòng:

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể và nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhận thức rõ nguy cơ vàtác hại của dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, từ đó có chủtrương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiệncông tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Trách nhiệmvà ý thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm đã được nâng lên rõ rệt; có nhiều cách làm mới, kinh nghiệm tốttrong công tác cai nghiện, xã hội hóa trong điều trị cai nghiện; xuất hiệnnhiều mô hình điểm, như Cơ sở điều trị Methadone tại quận Lê Chân, Trung tâmGiáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên... Thờigian gần đây công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmđã thu được nhiều kết quả thiết thực. Lực lượng công an thành phố Hải Phòng đãphát hiện và xử lý nghiêm một số đối tượng mua bán ma túy có số lượng lớn. Tỷlệ nhiễm HIV tại thành phố Hải Phòng đã giảm rõ rệt, từ chỗ là địa phương đứngthứ 3 toàn quốc nay giảm xuống vị trí thứ 9. Tội phạm ma túy, dịch HIV/AIDS, tệnạn ma túy và mại dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang từng bước đặc ngănchặn và đẩy lùi.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm của thành phố Hải Phòng còn một số hạn chế, tồn tại như: côngtác tuyên truyền, giáo dục chưa được thường xuyên, chưa đều khắp ở các địa bàn;tỷ lệ tái nghiện còn cao, tỷ lệ sau cai nghiện, gái bán dâm hoàn lương có việclàm và có thu nhập ổn định còn thấp, kinh phí dành cho nhiệm vụ phòng, chốngAIDS, ma túy, mại dâm còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trậntổ quốc, các đoàn thể thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo và thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp, duy trì chế độ giao ban định kỳ hằngtháng, tăng cường phối hợp liên ngành, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu,đưa kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmthành một trong các chỉ tiêu để đánh giá thi đua của các địa phương, đơn vị.

- Căn cứ nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địaphương, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệmvụ, mục tiêu phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của cảnăm 2011; chuẩn bị tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng chương trình, kếhoạch công tác 2012, chú ý dành một phần ngân sách cần thiết trong dự toán ngânsách hằng năm cho công tác này; khen thưởng đúng mức các cá nhân, tập thể đãlàm tốt công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đặcbiệt là thành tích phát hiện, xử lý nghiêm một số vụ mua bán ma túy có số lượnglớn gần đây của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm và ma túy.

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp vớiBộ Công an có phương án và tập trung chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng truyquét tội phạm có tổ chức, nhất là nạn cờ bạc, ma túy, gây rối mất trật tự trịan tại thành phố Hải Phòng.

2. Về các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng:

a) Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiêncứu, đề xuất việc thí điểm lập Quỹ phá án ma túy tại Công an thành phố HảiPhòng.

b) Giao Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà các cơ quan có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá chương trình điều trịnghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tiếp tục mở rộng và xã hội hóachương trình này.

- Nghiên cứu, đề xuất việc Công ty Cổ phần Dược phẩm HảiPhòng tham gia Đề án sản xuất, pha chế thuốc Methadone trong nước.

c) Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết các môhình cai nghiện có hiệu quả trên toàn quốc để nhân rộng; nghiên cứu, đề xuấtviệc sửa đổi, bổ sung các quy định đối với những người sau cai nghiện tự nguyệnở lại cơ sở cai nghiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liênquan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- Các Bộ: CA, YT, TC, LĐTBXH;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Các thành viên UBQGPCAIDSMTMD;
- Văn phòng thường trực PCMT (Bộ CA),
Cục PC AIDS (Bộ Y tế), Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, NC, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), ĐHB.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ