VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 300/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 3 NĂMTHỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toànquốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm2020 (Đán 1956). Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội cóđại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương gồm: Laođộng - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyềnthông, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách Xã hội, HộiNông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Dạy nghề (thuộc Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội); đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng,Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hộiđồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, HộiBảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Dạy nghềvà Nghề công tác xã hội Việt Nam; đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Quốc phòng,Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đngcủa Quốc hội, Hội Làm vườn Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Kênh truyền hìnhnông nghiệp - nông thôn (VTC16) và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Tại đầu cu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cóđại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cùng các sở ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạođịa phương, đại diện ca một số mô hình thí điểm và cơ sởdạy nghề.

Sau khi nghe báo cáo của đại diệnlãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quanthường trực Đán 1956; báo cáo của các Bộ: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Nội vụ; ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị tại các đầucầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả thựchiện

Qua 3 năm thực hiện, Đề án 1956 cơbản đạt được các mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn đầu, tạo cơ sở đểphát triển về số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôntrong những năm tiếp theo.

1. Kết quả đào tạo nghề cho lao độngnông thôn được 1.088.393 người (đạt 77,7% kế hoạch), trong đó 78,9% có việc làmmới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn; 44% có việc làm nông nghiệp, 56% có việc làm phi nông nghiệp, 53% làphụ nữ, 44% hộ nghèo đã thoát nghèo, 11% hộ thu nhập trung bình nay có thu nhậpkhá; trên 200 nghìn lượt cán bộ, công chức cp xã đã đượcđào tạo, đạt 67,9% kế hoạch. Các kết quả đạt được đã đóng góp tích cực cho sựphát triển kinh tế ở các vùng nông thôn thời gian qua.

2. Các điều kiện tiền đề cho việcthực hiện các giai đoạn tiếp theo của Đề án 1956 đã được thiết lập, cụ thể:

a) Bộ máy chỉ đạo điều hành: 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnhvà phê duyệt kế hoạch triển khai Đánở địa phương; 98,5% đơn vị hành chính cấp huyện, 93,4% đơn vị hành chính cấp xãcó lao động nông thôn đã có Ban Chỉ đạo hoặc T công tác;

b) Cán bộ chuyên trách: có 382 trong tổng số 663 đơn vị hành chính cphuyện có lao động nông thôn đã bố trí cán bộchuyên trách quản lý dạy nghề thuộc Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, đạt 57,6%;

c) Nghiên cứu nhu cầu học nghề và xâydựng danh mục nghề: 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđã thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động củadoanh nghiệp và xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo vi 1.154 lượt nghề nông nghiệp và 1.933 lượt nghề phi nông nghiệp;

d) Định mức chi phí đào tạo: 62 tỉnh,thành phố đã phê duyệt định mức hỗ trợ chi phí đào tạo đivới 2.782 lượt nghề, trong đó 1.035 lượt nghề nông nghiệp, 1.747 lượt nghề phinông nghiệp;

đ) Cơ sở đào tạo và giáo viên: Đã huyđộng được 1.466 cơ sở có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn;80,5% đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm dạy nghề hoặc trường dạy nghề.Huy động được 12.214 giáo viên cơ hữu, 8.859 giáo viên thỉnh giảng, 11.379người dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

e) Mô hình dạy nghề: Đã hoàn thànhviệc triển khai thí điểm 4 nhóm mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn, gồm:dạy nghề nông nghiệp; dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, làngnghề; dạy nghề công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; dạy nghề máy trưởng, thuyềntrưởng tàu đánh cá trên biển và mô hình tổ chức quản lý dạy nghề cho lao độngnông thôn thông qua hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp.

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát vàtruyền thông

a) Đã tổ chức được 250 lượt kiểm tra ở cấp trung ương và 10.668 lượt ở cấp địa phương;

b) Đã thực hiện tốt công tác thôngtin, tuyên truyền, phổ biến tri thức, kinh nghiệm và giảiđáp kịp thời câu hỏi của người dân, nhất là nông dân thông qua Kênh truyền hìnhnông nghiệp-nông thôn (VTC16) và một số kênh truyền hình ởđịa phương. Nhiều địa phương có sáng kiến kết hp, lồngghép các chương trình đào tạo nghề với giải pháp việc làm,góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Một skinh nghiệm tốt của các địa phương cần trao đổi, phổ biến nhân rộng.

4. Bên cạnh những kết quả đã đạt đượctrong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đán 1956 còn một số mặt hạn chế như: sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo cáccấp ở một số địa phương chưa đầy đủ đến công tác dạy nghề;còn một số ít địa phương chưa tổ chức sơ kết, chưa nắm chắc đối tượng tham giahọc nghề và sau học nghề; hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

II. Các nhiệm vụ cần triểnkhai trong thời gian tới

Việc đào tạo nghề cho lao động nôngthôn là một giải pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần thực hiện xâydựng nông thôn mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Đtiếp tục triển khai có hiệu quả Đán 1956 trongthời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Tiếp tục hoàn thiện Ban Chỉ đạo ởcấp huyện, Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác ở cấp xã; bố trícán bộ chuyên trách quản lý dạy nghề ở cấp huyện; huy động được các cơ sở đàotạo, giáo viên đủ điều kiện tham gia dạy nghề. Thời gian hoàn thành các côngviệc này chậm nhất đến tháng 3 năm 2014;

b) Triển khai quyết liệt việc đào tạonghề gắn với yêu cầu phát triển sản xuất của địa phương, chú trọng yếu tố thựchành, hướng đến có việc làm và tiêu thụ sản phẩm.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành có liên quan dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 1956/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ ban hànhtrong tháng 8 năm 2013;

b) Phối hp vớiBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong tháng 8 năm 2013 văn bản hướng dẫn việcsắp xếp, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề cấp huyệnthành một trung tâm thực hiện đồng thời nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, dạynghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm có bổ sung thêm nhiệm vụ gii thiệu các mô hình tốt của địa phương;

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việcthực hiện Đề án 1956 tại các địa phương chưa hoàn thiện về tổ chức, nhân sự, cơsở đào tạo nghề cho nông thôn. Thời gian kiểm tra từ tháng 10 năm 2013.

3. Ngân hàng Chính sách Xã hội chủđộng có phương án cho vay vốn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượngngười nghèo.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo,bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, chínhquyền, công chức chuyên môn xã và cán bộ nguồn bổ sung, thay thế cho cán bộ,công chức xã đến tui nghỉ công tác hoặc thiếu hụt, có độ tuổiphù hp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và đến năm 2020.Phấn đấu hoàn thành việc đào tạo trên50% số cán bộ, công chức cấp xã vào năm 2016.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Tiếptục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợpvới các địa phương để phbiến rộng rãi các gương đin hình, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

6. Các Bộ và cơ quan: Lao động -Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh thống nhất phương án phối hợp trongđào tạo nghề, định hưng nghề nghiệp và tạo việc làm cho laođộng nông thôn.

7. Các Bộ, ngành, địa phương chủ độngkhen thưởng hoặc đề xuất với cấp có thm quyn khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong côngtác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTBXH;
- Hội Dạy ngh và Nghề công tác xã hội Việt Nam;
- Hội Làm vườn Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
- Kênh truyền hình VTC16;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, V.III, TCCV, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định