VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 BAN CHỈ ĐẠOQUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, tại Trụsở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia vềđào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họplần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo làđại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, CôngThương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiếnphát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhânkết luận như sau:

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnhchung có nhiều khó khăn, các Bộ, cơ quan đã cố gắng triển khai thực hiện đượcnhiều nhiệm vụ đặt ra từ phiên họp lần thứ tư, tháng 1 năm 2013: đã duy trìđược nhịp độ cử người đi học tập, đào tạo; tổng hợp nhu cầu đào tạo của các Bộ,ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảođược kế hoạch đào tạo tổng thể đến năm 2020; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tíchcực, chủ động triển khai có kết quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụdự án điện hạt nhân. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa hoàn thànhđúng yêu cầu chỉ đạo đặt ra; sự phối hợp giữa các Bộ ngành trong xây dựng kếhoạch, cơ chế, chính sách, tuyển chọn cán bộ thực tập ngoài nước, tổ chức cáckhóa học trong nước còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai có kết quảcác mục tiêu nhiệm vụ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tronglĩnh vực năng lượng nguyên tử" (Đề án), đặc biệt kịp thời đáp ứng yêu cầuxây dựng nhà máy điện hạt nhân, trong thời gian tới các Bộ, ngành cần tập trungthực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về xây dựng kế hoạch:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩntrương hoàn thành kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tửđến năm 2020, gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo trong tháng 7 năm 2013,trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch tổng thể cần làm rõ haicấu phần cơ bản bao gồm kế hoạch chi thường xuyên (chi phí đào tạo) và kế hoạchchi đầu tư (dự án tăng cường cơ sở vật chất). Lưu ý phân kỳ giai đoạn đầu tư,đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có liên quan,bảo đảm nguồn nhân lực dự phòng theo nhu cầu thực tế, gắn theo đó là các cơchế, chính sách và nguồn ngân sách phù hợp.

Kế hoạch tổng thể cũng cần phâncông rõ trách nhiệm quản lý, thực hiện của các Bộ, ngành, trong đó: Bộ Giáo dụcvà Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo từ đại học trởlên; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyệnchuyên gia, nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân; Tập đoàn Điện lựcViệt Nam chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu, triển khai đào tạo nghề và dưới đạihọc phục vụ trực tiếp cho xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơsở kế hoạch tổng thể, sớm tách riêng kế hoạch thực hiện năm 2014, gửi Bộ Tài chínhthẩm định; trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét,phê duyệt.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát,lấy ý kiến chuyên gia về các hồ sơ dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất củacác cơ sở được quy hoạch tham gia Đề án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính thẩm định; trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

- Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạorà soát kỹ quy trình thủ tục phê duyệt theo đúng quy định, chưa triển khai phânbổ kinh phí đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo trong Đề án; tập trungưu tiên việc cử người đi đào tạo, huấn luyện bảo đảm số lượng, chất lượng kịpthời đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ dự án điện hạt nhân.

2. Về xây dựng cơ chế, chính sách:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpVăn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chínhsách ưu đãi, hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực nănglượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 10 tháng 8năm 2013 để thực hiện từ năm học 2013 - 2014.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tàichính, trong tháng 8 năm 2013, sớm thống nhất, ban hành Thông tư liên tịchhướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo và phát triển nguồnnhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" trên cơ sở Nghị định nóitrên.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì,phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, rà soát, hệ thốnghóa vị trí, chức danh, nhu cầu biên chế để xây dựng chính sách ưu đãi gắn vớingạch, bậc người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Trong tháng 8năm 2013, các Bộ tổ chức họp chuyên đề, báo cáo Ban Chỉ đạo vấn đề này.

3. Về kiện toàn, tăng cường hoạtđộng của Ban Chỉ đạo và Đề án:

- Các Bộ, ngành gửi văn bản cửngười bổ sung, thay thế đại diện, thành viên Ban Chỉ đạo đã nghỉ hoặc thay đổicông tác.

- Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Xây dựng để xác định yêucầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị nhân lực tham gia dự án xây dựngnhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Qua đó xem xét khả năng đề xuất bổ sung đạidiện lãnh đạo Bộ Xây dựng tham gia Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Điềuhành Đề án nâng cao vai trò liên kết phối hợp, chủ động đôn đốc các Bộ, ngành,cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo và cácnhiệm vụ đặt ra trong Đề án, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đềvượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nănglượng nguyên tử và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GD&ĐT; KH&CN, CT, NN&PTNT, YT, NV, TC, KH&ĐT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, TKBT, QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định