VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 07 tháng 12 năm 2011, tạithành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việcvới lãnh đạo Thành phố; cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáokết quả kinh tế - xã hội năm 2011; tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của Chínhphủ; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số kiến nghị củaThành phố; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thủ tướng Nguyễn TấnDũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Biểu dương và đánh giá cao nỗlực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng và nhữngkết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2011, trong điều kiệnkhó khăn, Thành phố đã đạt 12/15 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; tăng trưởngkinh tế (GDP) đạt 11, 03%, gấp 1,8 lần so với bình quân chung của cả nước;trong đó nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,84%; công nghiệp tăng 10,02%; xuấtkhẩu tăng 18,86%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 35.000tỷ đồng (tăng 8,87%); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 910triệu USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Thành phố đã chỉ đạothực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, bước đầu cơbản thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, bảo đảm ansinh xã hội; chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục giảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáodục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng và có bước tiến bộ;đời sống nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính và phòng, chốngtham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộiđược bảo đảm.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cao,nhưng chưa thật sự bền vững; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án,công trình trọng điểm trên địa bàn thực hiện còn chậm; tình trạng ùn tắc giaothông đường vào ra cảng làm hạn chế năng lực hàng hóa thông qua cảng; lĩnh vựcbảo vệ môi trường chưa có chuyển biến rõ nét.

2. Trong thời gian tới: Về cơ bảnđồng ý với nhiệm vụ, giải pháp Thành phố đã đề ra; Hải Phòng cần tiếp tục pháthuy các kết quả đã đạt được (nhân rộng cách làm hay, sáng tạo và mô hình tốt);khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đềra năm 2012, trong đó chú trọng làm tốt khâu tổ chức thực hiện; phân công lãnhđạo, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án và các nhiệmvụ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả để Hải Phòng tiếp tụcphát triển nhanh và bền vững.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNHPHỐ

1. Về đầu tư dự án công trình đê,kè Nam Đình Vũ (khu vực Cát Hải) để mở rộng mặt bằng cảng với diện tích 1.000ha: Đồng ý về chủ trương, Thành phố lựa chọn tư vấn có năng lực, kinh nghiệmlập báo cáo nghiên cứu khả thi; trong đó cần tính toán kỹ hiệu quả kinh tế vàvấn đề môi trường. Về nguồn vốn, nếu dự án khả thi và thực sự có hiệu quả cao,Thành phố nên huy động các thành phần kinh tế tham gia để giảm đầu tư từ ngânsách nhà nước.

2. Về đề xuất trích một phần sốvượt thu thuế xuất khẩu trên địa bàn Thành phố để hỗ trợ có mục tiêu cho thànhphố Hải Phòng thực hiện 02 dự án mở rộng tuyến đường trục qua Khu công nghiệpĐĩnh Vũ và tuyến đường nối giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 5: Đồng ý chủ trương, Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quyđịnh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đềxuất cụ thể và có phương án xử lý nguồn vốn trước mắt để có thể triển khai dựán mở rộng tuyến đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ ngay từ đầu năm 2012,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về thành lập và hỗ trợ đầu tưxây dựng kết cầu hạ tầng khu công nghiệp chuyên sâu, công nghệ cao về cơ khíchế tạo, công nghiệp điện tư...: Thành phố chỉ đạo nghiên cứu dự án, làm rõ sựcần thiết, tính toán hiệu quả, xác định nguồn vốn và kêu gọi doanh nghiệp đầutư.

Đối với việc sử dụng vốn ODA NhậtBản đầu tư cơ sở dạy nghề để thu hút đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản: Giao BộKế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý.

4. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với Thành phố Hải Phòng chuẩn bị tốt cácđiều kiện cần thiết để tổ chức Năm du lịch quốc gia - Hải Phòng 2013, đảm bảothiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Nông nghiệp và PTNT,
Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TU, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX,
QHQT;
- Lưu: VT, ĐP (5) pvc 35

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam