VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHHÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, tại Trungtâm Hội nghQuốc tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn XuânPhúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cáchchế độ công vụ, công chức. Tham dự cuộc họp có đại diệnlãnh đạo các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Ytế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyềnthông, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạocác cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịchnước, Văn phòng Chính phủ, y ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoahọc và Công nghệ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hànhchính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ trình bày Báocáo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chứcvà báo cáo của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, Phú Thọ, Quảng Nam, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng; các cơquan: Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Về cải cáchhành chính

Trong 6 tháng qua, công tác cải cáchhành chính ở các bộ, ngành và địa phương tiếp tục được quan tâm và đã đạt đượcnhững kết quả nhất định về xây dựng thể chế, về cải cách thủ tục hành chính,thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cáchhành chính được nâng lên một bước, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trkết quả các cấp có nhiều tiến bộ cùng với việc tăng cường đầu tưtrang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình mộtcửa điện tử.

Tuy nhiên, cải cách hành chính nóichung còn chậm, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, người đứng đầu các cơ quan,tổ chức chưa thể hiện quyết tâm cao và chưa quan tâm đúng mức đến công việcnày, chưa coi cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thườngxuyên. Một sbộ, ngành chưa nghiêm túc trong việc xâydựng Báo cáo cải cách hành chính, chưa triển khai thựchiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chínhđã được Chính phủ phê duyệt. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phápluật còn chậm, số lượng văn bản nợ đọng còn lớn.

Đtiếp tục thựchiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới, các bộ, ngành vàđịa phương tập trung thực hiện những công việc sau:

a) Tích cực, nghiêm túc triển khaiChỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việcđẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011 - 2020. Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phươngcầntrực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính; tập trung triển khaitoàn diện các nội dung cải cách hành chính từ khâu lập kế hoạch đến tổ chứctriển khai thực hiện; chú ý tiến độ triển khai và chất lượng của từng sản phẩmcải cách hành chính, bảo đảm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Các bộ, ngành và địa phương phải xemkết quả cải cách hành chính hằng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độhoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước các cấp; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thiđua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về vấn đềnày.

b) Bộ Nội vụ chủ động phối hợp vớicác cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cảicách hành chính.

c) Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thànhviệc xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơquan ngang bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong Quý III năm 2013; hướng dẫn các địa phương triển khaiphương pháp đo lường sự hài lòng củangười dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chútrọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cáchhành chính.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngườidân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện vàtrình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 22 tháng6 năm 2007 về Quy chế thực hiện cơ chế một ca, một cửaliên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; trình Đề án hỗ trợnhân rộng triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại y ban nhân dân cấp huyện.

Các địa phương phấn đấu đến cuối năm2013, có ít nhất một cơ quan, tổ chức của địa phương hoàn thành mô hình này.

Thực hiện công khai, minh bạch, đầyđủ, rõ ràng các thủ tục hành chính tại các cp chính quyn; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị củacá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thực hiện kiểm soát chặt chẽ, chínhxác tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

đ) Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cáchthủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanhnghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát trin. Bộ Tư phápđôn đc các bộ, ngành triển khai dứt điểm các phương ánđơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 Nghị quyết của Chính phủ, phối hợp vớicác cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chínhthuộc các Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt.

e) Các bộ, ngành và địa phương sớmkiện toàn bộ máy làm công tác cải cách thủ tục hành chính.

g) Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơchế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Nghị địnhsố 115/2005/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 96/2010/NĐ-CP đốivới các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chứckhoa học và công nghệ công lập.

2. Về cải cáchchế độ công vụ, công chức:

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tích cựctriển khai các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức: hoàn thiện thể chế,xây dựng phn mềm và thực hiện thi tuyển qua mạng máy tính(Bộ Nội vụ cùng với thành phố Hải Phòng là hai cơ quan điđầu trong việc này), một số địa phương triển khai thi tuyển lãnh đạo cấp Sở,phòng như Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, cải cách chế độ công vụ,công chức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số bộ, ngành và địa phương vẫnchưa thực sự quan tâm, chủ động trong xây dựng kế hoạch và triển khai thựchiện; việc tuyển dụng chưa bảo đảm nâng cao cht lượng độingũ cán bộ, công chức, viên chức, vẫn để xảy ra tiêu cực,gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và xã hội. Cải cách chế độcông vụ, công chức là các vấn đề mới, phức tạp, cần có quyết tâm chính trị củangười đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, các bộ, ngành và địaphương tập trung thực hiện những công việc sau:

a) Triển khai xác định vị trí việclàm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tchức,đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trươngtriển khai việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại tấtcả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chínhphủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chứctập huấn và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nắm vững phương pháp xác địnhvị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trước khitiến hành để bảo đảm tiến độ và cht lượng thực hiện,tránh việc phải làm đi làm lại.

b) Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành,lĩnh vực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, hệ thốngtiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo,quản lý.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin vàoquản lý công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng, hoànthiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính, nâng cao chất lượng tuyểndụng công chức, bảo đảm thực hiện nguyên tắc khách quan, công bằng trong tuyểndụng công chức, bảo đảm lựa chọn được người có đủ năng lực, phẩm chất để bố trívào vị trí cao hơn. Thông qua kinh nghiệm thực hiện tại Bộ Nội vụ, thành phốHải Phòng, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng việc áp dụng hình thức thituyển qua phần mềm trên máy tính trong tuyển dụng công chức tại các bộ, ngành,địa phương.

d) Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nềnếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức.

đ) Thực hiện tinh giản biên chế

Các bộ, ngành, địa phương rà soát,thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; kiênquyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nguyên tắc số công chứcđược tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế;50% số biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng hoặc tổ chứcđược giao nhiệm vụ mới.

e) Thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng, bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động côngvụ khi thực hiện các công việc đột xuất, mang tính thời vụ.

g) Đổi mới phương thức tuyển chọnlãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng theo hướng bảo đảm tuyển chọn được người cóđức, có tài trong hoạt động công vụ, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công táccán bộ.

h) Xác định trách nhiệm cá nhân củangười đứng đầu trong hoạt động công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

i) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hànhchính, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế, nội quy,pháp luật trong hoạt động công vụ.

k) Thực hiện cải cách chế độ công vụ,công chức gắn với cải cách hành chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácbộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó TTg CP;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Ch tịch nước;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Ban Tổ chức Trung ương;
-
Các đ/c tnh viên BCĐ TW và Tổ công tác
giúp việc BCĐ TW về đẩy mạnh cả
i cách chế độ
c
ông vụ, công chức;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ : KGVX, TKBT, V.III, KTN, TCCB, V.I, TH, PL;
-
Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ