VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA DONƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ

Ngày 08 tháng 12 năm 2011, tại HàNội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án xây dựngTrường Đại học Y khoa do nước ngoài đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnhđạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Y tế, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư; lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và đại diện đối tác Hoa Kỳ. Saukhi nghe lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo nội dung Đề án, ý kiến phátbiểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận nhưsau:

1. Hoan nghênh việc các nhà đầu tư,trong đó có nhà đầu tư Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, hợp tác thành lập trường đạihọc theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Tại khu vực Thừa Thiên - Huế khôngthành lập thêm trường đại học công lập đào tạo ngành y dược mà cần căn cứ quyhoạch hiện hành, tập trung phát triển Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Huếđủ năng lực đáp ứng nhu cầu.

2. Để phát huy tiềm năng của Bệnhviện Quốc tế Trung ương Huế và kinh nghiệm của đối tác Hoa Kỳ, Bệnh viện Trungương Huế làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập dự án Xây dựng hệ thống dịchvụ y tế từ xa, có chất lượng cao, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)nhằm phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ tiên tiến về khám chữa bệnh phục vụnhân dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, Y tế, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- Bệnh viện Trung ương Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTN, QHQT, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ