BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------

Số: 309/TB-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG VƯỢT LŨ

CÔNG TRÌNH HỒ THÁC CHUỐI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 31 tháng 01 năm 2012, tại công trình hồ Thác Chuối - tỉnh Quảng Bình, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tuân đã kiểm tra hiện trường và họp giao ban tiến độ thi công vượt lũ công trình hồ Thác Chuối. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục XD), Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (chủ đầu tư), công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi Quảng Bình, các nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi và đại diện một số đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công, ý kiến của Cục XD về công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện sau chặn dòng công trình Hồ Tả Trạch, ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch Tỉnh, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng có ý kiến kết luận như sau:

- Thi công đắp đập vượt lũ công trình hồ Thác Chuối là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Bộ và tỉnh Quảng Bình trong năm 2012. Bộ hoan nghênh và ghi nhận tinh thần lao động nỗ lực của các nhà thầu đã tập trung thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu sau thời điểm chặn dòng.

- Khối lượng thi công đến lũ tiểu mãn khá lớn, mặt bằng thi công chật hẹp, thời gian thi công ngắn, thời tiết diễn biến có khả năng bất lợi, Bộ yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra tiến độ chi tiết của các đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công đảm bảo tiến độ và vượt lũ an toàn tuyệt đối cho công trình. Đây là công trình đập lớn trong tỉnh, có kỹ thuật phức tạp, công tác giám sát cần phải tập trung cao độ, cần lưu ý đặc biệt về chất lượng thi công, mỹ thuật công trình, nhất là chất lượng đất đắp tại các vị trí tiếp giáp nền, vai đập.

Nhà thầu cần tận dụng thời gian, phát huy tối đa thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ vượt lũ tiểu mãn. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan bám sát tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trên hiện trường để đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Tư vấn thiết kế kiểm tra, có giải pháp xử lý chống thấm tiếp giáp giữa thân đập và mái kênh dẫn dòng, kiểm tra kỹ vật liệu đắp đập, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bổ sung các bãi vật liệu bảo đảm trữ lượng thi công vượt lũ an toàn.

- Về công tác thu dọn vệ sinh lòng hồ, nhà thầu phải xử lý theo đúng quy định, chọn thời điểm thực hiện hợp lý, bảo đảm môi trường trước khi tích nước, đưa công trình vào sử dụng.

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

- Về kiến trúc công trình, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế xem xét kỹ về kiến trúc tháp tràn, cống, mặt đập, cảnh quan chung, tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn để chỉnh sửa, tạo nên công trình đầu mối mỹ thuật đẹp, hợp lý, phù hợp cảnh quan khu vực.

- Về chất lượng xây lắp cơ khí, căn cứ năng lực giám sát, chủ đầu tư cần thuê đơn vị chuyên ngành để giám sát chất lượng thi công xây lắp cơ khí, bảo đảm chất lượng cơ khí khi lắp đặt và đưa vào sử dụng.

- Về công tác thanh toán, Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm tra, thẩm định, phê duyệt khối lượng phát sinh, bổ sung hợp đồng cho các gói thầu theo quy định, (lưu ý khối lượng bổ sung kênh dẫn dòng và mặt bằng thi công tràn xả lũ), tạo mọi điều kiện để nhà thầu thi công.

- Về vốn kế hoạch, đây là công trình trọng điểm thi công vượt lũ, Bộ sẽ bố trí đủ vốn để thi công theo tiến độ.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- UBND, Sở NN&PTNT Quảng Bình;
- Cục Quản lý XDCT;
- Tập đoàn Sơn Hải;
- Lưu VT, XD (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?