VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI
CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Ngày 16 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Văn phòng Chính phủ báo cáo; các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan phát biểu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
1. Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) luôn giữ được vai trò của một tập đoàn kinh tế mạnh, cùng với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác là công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn đã xây dựng và phát triển ngành dầu khí khá nhanh và đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến chế biến dầu khí, sản xuất phân bón, điện, dịch vụ dầu khí chất lượng cao; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
Bên cạnh những thành tựu rất cơ bản nêu trên, thời gian qua, Tập đoàn cũng còn những hạn chế, yếu kém. Đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính không có hiệu quả, có nơi thua lỗ kéo dài; mô hình tổ chức và cơ chế quản lý nội bộ còn nhiều bất cập, thành lập dàn trải, quá nhiều công ty cháu (doanh nghiệp cấp III), gây khó khăn cho quản lý, giám sát của chủ sở hữu và đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chung. Tái cơ cấu Tập đoàn cần phát huy được những thế mạnh, thành tựu đã có; khắc phục những hạn chế, yếu kém để Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững hơn; thực hiện tốt hơn vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan tại cuộc họp này để hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, báo cáo Bộ Công thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9 năm 2012. Trong đó, chú ý một số vấn đề sau:
a) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn bao gồm 05 lĩnh vực: (1) tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; (2) lọc - hóa dầu; (3) công nghiệp khí; (4) công nghiệp điện; (5) dịch vụ dầu khí chất lượng cao.
b) Báo cáo rõ tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; nhất là những khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kém.
c) Công ty mẹ được trực tiếp thực hiện một số dự án trọng yếu về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Cân nhắc thêm việc trực tiếp thực hiện dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại Venezuela.
d) Duy trì Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau. Thực hiện cổ phần hoá Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau khi có đủ điều kiện.
đ) Tách bạch Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí trên bờ và trên biển để có điều kiện chuyên môn hoá sâu. Trước mắt, việc bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện do Tổng công ty Điện lực Dầu khí đảm nhiệm; về lâu dài, nghiên cứu tập trung vào một đầu mối việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí trên bờ và trung tu, đại tu các nhà máy điện để hợp lý nguồn nhân lực kỹ thuật, tránh trùng lắp đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và giảm chi phí vận hành.
e) Không duy trì Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam. Tập đoàn cần có phương án xử lý cụ thể, chặt chẽ theo đúng quy định của - pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
g) Đồng ý với đề nghị của Tập đoàn về phương án sắp xếp đối với 03 Nhà máy Nhiên liệu sinh học, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo và tỷ lệ vốn Tập đoàn nắm giữ tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí PVI tối đa không quá 35%.
h) Cần có phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp cấp II, III và IV, thu gọn đầu mối để tổ chức, hoạt động trong Tập đoàn để thực sự tập trung vào 05 lĩnh vực kinh doanh chính, tránh trùng lắp, cạnh tranh nội bộ.
Xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn. Việc thoái vốn cần thực hiện bảo đảm hiệu quả thu hồi vốn cao nhất và có phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
i) Các tổng công ty, công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ không tổ chức Hội đồng thành viên. Tập đoàn sắp xếp cơ cấu quản lý, áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, trong tháng 9 năm 2012 báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
k) Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, để bổ sung những nội dung còn thiếu.
2. Giao Bộ Công thương:
a) Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí và các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về hoạt động dầu khí cho phù hợp.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất cơ chế kinh doanh khí (trong đó có quan hệ giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP) và phương án giá bán khí theo thị trường, trong tháng 9 năm 2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
c) Thẩm định Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.
d) Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TW;
- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - TBXH, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(5).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn