VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỒ ÁN QUYHOẠCH TỔNG MẶT BẰNG KHU TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG TẠI 18 HOÀNG DIỆU

Ngày 11 tháng 01 năm 2012 tạiTrụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trựcChính phủ nghe báo cáo về đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm HoàngThành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng:Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh; đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Khoa học xã hộiViệt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo đồ án Quyhoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và ý kiến của các đạibiểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Quy hoạch tổng mặt bằng khu18 Hoàng Diệu là quy hoạch đặc thù, trong khu vực quy hoạch có Nhà Quốc hội làcông trình kiến trúc hiện đại và các công trình, di tích lịch sử văn hóa cầnbảo tồn. Việc quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu kết hợp hài hòa giữa công trìnhNhà Quốc hội và Khu Công viên lịch sử văn hóa. Các công trình bảo tồn cần phảicó tỷ lệ phù hợp, có ngôn ngữ kiến trúc hài hòa với không gian, kiến trúc cảnhquan trong khu vực.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp cùng Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu, tiếp thuthêm để xác định chức năng Khu 18 Hoàng Diệu trong tổng thể Khu Hoàng ThànhThăng Long trước đây; đồng thời đề xuất, kiến nghị bảo tồn nguyên trạng hoặcbảo tồn một phần các di tích lịch sử trong khu vực. Nghiên cứu mô hình bảo tànghợp lý, thông thoáng, có không gian mở ra các trục đường Hoàng Diệu và HoàngVăn Thụ; hạn chế xây dựng các công trình nổi trên toàn bộ khu vực này.

3. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợpvới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tính toán xây dựng đường ngầmqua đường Hoàng Diệu kết nối Khu 18 Hoàng Diệu với Khu Hoàng Thành Thăng Long,đáp ứng yêu cầu gắn kết và thống nhất trong một chỉnh thể Công viên lịch sử vănhóa tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, VH-TT và DL;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5b), Nghĩa (28)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý