VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 312/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH GIÁ CƯỚCĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CHIỀU VỀ VÀ GIÁ CƯỚC CHUYỂN VÙNG QUỐC TẾ CỦA THUÊ BAO NƯỚCNGOÀI ĐẾN VIỆT NAM

Ngày 07 tháng 8 năm 2013, tại trụsở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về tìnhhình giá cước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế củathuê bao nước ngoài đến Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: NguyễnThiện Nhân, Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, cáctập đoàn kinh tế: Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Quân Đội và Vănphòng Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo, ý kiến của các PhóThủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo BộThông tin và Truyền thông:

1. Tăng cường công tác quản lý giácước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế của thuê baonước ngoài đến Việt Nam, ban hành các quy định, chỉ đạo các doanh nghiệp viễnthông kinh doanh các dịch vụ quốc tế chiều về với giá cước phù hợp với giá cướccủa quốc tế nhằm tăng doanh thu, đảm bảo lợi ích của Việt Nam.

2. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra việc tuân thủ quy định trong kinh doanh dịch vụ quốc tế chiều về, cóbiện pháp thích hợp hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các doanhnghiệp; phối hợp với Bộ Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trườnghợp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trái với quy định của phápluật.

3. Sớm xây dựng, ban hành chínhsách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (dịch vụOTT).

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TT&TT, CA;
- Các Tập đoàn: VNPT, Viettel;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ