VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁODỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế vềgiáo dục và khoa học, công nghệ đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, cơ quan:Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ ViệtNam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu Côngnghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; đại diện các Bộ làthành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộNgoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đạihọc Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Khoa họcvà Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về các hoạt động hợp tác quốc tếthời gian qua trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; ý kiếncủa các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận nhưsau:

1. Hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáodục và Đào tạo, hai cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đã chuẩn bị tốt cácnội dung báo cáo về kết quả hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế về giáo dụcvà khoa học, công nghệ trong thời gian vừa qua. Đánh giá cao việc Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đã bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch được duyệt cho Trường Đại họcViệt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Khu Công nghệ caoThành phố Hồ Chí Minh có những hợp tác quan trọng với một số đối tác lớn có uytín trên thế giới; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc giaHà Nội đã bước đầu đào tạo được kiểm định viên chất lượng trường đại học đượcquốc tế công nhận. Nhiều nhiệm vụ đã kết luận tại phiên họp lần trước của BanChỉ đạo đã được các Bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạovà các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương cập nhật, quán triệt Nghị quyết số22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Côngvăn số 920/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việcthực hiện chủ trương của Bộ Chính trị khi xây dựng, triển khai các chương trìnhhội nhập và hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

3. Trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan cần tiếptục triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Hoàn thành việc phê duyệt Dự án tiền khả thi vềthành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga chậm nhất vào ngày 18 tháng 8 năm2013;

- Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chínhchuẩn bị Hiệp định khung và Hiệp định tài chính hợp tác với Cộng hòa Liên bangNga thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga;

- Hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục vàdạy nghề đến năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhântại công văn số 6531/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ, lấy ý kiến tham gia của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thànhphố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2013;

- Rà soát, đánh giá nội dung, chương trình giảngdạy cho học sinh Việt Nam ở các cơ sở đào tạo quốc tế tại Việt Nam được thànhlập và hoạt động theo Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 củaChính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ,ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Điểm A, Mục I Danhmục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóatrong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; báo cáo Thủtướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội xây dựng Khung trình độ quốc gia, có tham khảo ý kiến một số cơ sởgiáo dục đặc thù và doanh nghiệp để bảo đảm tính khả thi.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đềán Hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với Cộng hòaLiên bang Nga giai đoạn 2013 - 2018, để trao đổi tại Nga trong đầu tháng 9 năm2013.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liênquan xây dựng Đề án Hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ và giáo dục đàotạo với Cộng hòa Liên bang Nga giai đoạn 2013 -2018, gửi lấy ý kiến góp ý củaBộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ ViệtNam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại họcQuốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 20tháng 8 năm 2013, để sau đó chuyển cho Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trước ngày25 tháng 8 năm 2013.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chuẩn bị tốt việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợptác đào tạo nhân lực với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 8 năm 2013tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực theo thỏa thuậnđã ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam; tổ chức sơ kết việc hợptác đào tạo này vào cuối năm 2013. Tiếp tục chuẩn bị việc hợp tác đào tạo nhânlực với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; gửi bản thỏa thuận đã kýkết với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại ViệtNam để phía bạn tham khảo.

d) Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, BộKhoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan có liên quan trong tháng 8 năm 2013hợp nhất Đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì về chính sách thu hút chuyêngia Việt Nam trình độ cao ở nước ngoài về tham gia quản lý và triển khai nghiêncứu khoa học, giảng dạy đại học giai đoạn 2011-2015 và Đề án do Bộ Khoa học vàCông nghệ chủ trì về Xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa họcViệt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia hoạtđộng khoa học và công nghệ ở Việt Nam thành một Đề án thu hút trí thức, nhàkhoa học Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì; báo cáo Thủ tướng Chínhphủ phương thức phối hợp, lộ trình xây dựng và triển khai Đề án trong tháng 11năm 2013;

- Rà soát và lập bản đồ địa chỉ dạy tiếng Việt chongười Việt Nam ở nước ngoài; đề xuất các giải pháp hỗ trợ và triển khai mở rộngviệc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo Thủ tướngChính phủ vào cuối tháng 10 năm 2013.

- Chủ trì chuẩn bị để ký Hiệp định khung về thànhlập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga vào đầu tháng 9 năm 2013 tại Nga.

đ) Bộ Tài chính chủ trì việc đàm phán với Bộ Tàichính của Cộng hòa Liên bang Nga về khoản tín dụng ưu đãi cho Trường Đại họcCông nghệ Việt - Nga ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án tiềnkhả thi về thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga và ký tại Nga trongchuyến thăm đầu tháng 9 năm 2013.

e) Giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợpvới phía bạn xây dựng Dự án tiền khả thi về thành lập Trường Đại học Việt -Nhật, lưu ý phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc việc bố trí đấtphù hợp cho Trường; gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, sớm trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành vàcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các TP: Hà Nội, TP HCM;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội;
- Các thành viên BCĐQG Hội nhập quốc tế về
giáo dục và khoa học, công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: QHQT, KTTH, KTN, PL, TKBT, CổngTTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định