VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 316/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LONG AN

Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chốngma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Long An. Cùng đi với Phó Thủ tướngcó đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo cácBộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủyban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Văn phòng Ban Chỉ đạo138 và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long Anbáo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháptrong thời gian tới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phòng,chống tội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghịcủa Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo cácBộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao những nỗ lực, cố gắng, đoàn kết phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền vànhân dân tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong những năm đổimới. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Trung ươngĐảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo, đạtđược kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 9,7%;trong đó, nông nghiệp tăng 2,9%, công nghiệp tăng 14,3%, dịch vụ tăng 11,4%. Cơcấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng nông nghiệp chiếm 32%;công nghiệp chiếm 38%, dịch vụ chiếm 30%); xuất khẩu đạt 1.289 triệu USD, tăng16,4 % so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triểnkhai quyết liệt, đạt kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế,xóa đói, giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạtđược nhiều kết quả; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, anninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiệncó hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ, do vậy tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ giảm 42,39%, sốngười chết giảm 0,74%, số người bị thương giảm 47,71%); đã huy động cả hệ thốngchính trị, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, xóa nhiều băng, nhóm tộiphạm; tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh,trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Long An vẫn còn một số khó khăn, tăngtrưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng,lợi thế; tình hình ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS và tội phạm diễn biếnphức tạp; công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ngành, các cấp trong phòng,chống tội phạm kết quả chưa cao, phần nào ảnh hưởng đến an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kếtquả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảngbộ Tỉnh đã đề ra. Cần lưu ý một số việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trungương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo quyết liệt thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013:

- Khai thác, phát huy tối đa vị trí địa lý, cửa ngõnối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 7tuyến giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 9 khu công nghiệp vàvùng nông nghiệp chất lượng cao; nâng cao chất lượng các quy hoạch, trước hếtlà quy hoạch giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới gắnvới ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực của các thànhphần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trìnhtrọng điểm, hệ thống giao thông, khu, cụm công nghiệp phụ trợ, khu đô thị mớiđể thực hiện mục tiêu chuyển dịch và tái cơ cấu kinh tế.

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷcương và đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết kịp thời và có hiệu quả cácvấn đề xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm, chú trọng hơn nữa pháttriển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có chấtlượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, bảođảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông: Tiếp tụcchỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp được đề ra tại Chỉ thị số 18-CT/TW củaBan Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácbảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chỉthị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra,kiểm soát các phương tiện giao thông đường thủy; phát hiện, quản lý các điểmđen trong vận tải đường bộ, đường thủy, nhất là đò ngang, ca nô, bảo đảm antoàn đối với các phương tiện vận chuyển hành khách trong mùa mưa lũ.

3. Về công tác phòng, chống tội phạm: Thực hiện tốtChỉ thị số 48-CT/TW và Nghị quyết số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạmcủa Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủyĐảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranhchuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tộiphạm; chú trọng tuyên truyền trực tiếp và nhân rộng các mô hình phòng, chốngtội phạm có hiệu quả. Kiên quyết, kiên trì tấn công, truy quét tội phạm, nhấtlà tội phạm có tổ chức. Chủ động kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ ngườiđã chấp hành xong án phạt tù, nhất là người được đặc xá vào dịp Quốc khánh 02tháng 9 năm 2013 để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Quản lý chặtchẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự,phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn và cuộc sống bìnhyên cho nhân dân.

4. Về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm vàHIV/AIDS: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chốngHIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tại Thông báo kết luận số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tệnạn mại dâm; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS; chú trọng việcxây dựng các mô hình thí điểm về giảm tác hại, xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợtái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Tổ chức triển khai công tác cainghiện tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP và Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm vàcộng đồng. Triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng methadone.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về tiêu chí phân bổ vốn hỗ trợ của ngân sáchtrung ương cho ngân sách địa phương: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiếnnghị của tỉnh Long An trong quá trình sửa đổi, bổ sung Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về vốn đầu tư Dự án Khu căn cứ Xứ ủy và Ủy banKháng chiến Hành chính Nam Bộ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩntrương thẩm định, đề xuất nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địaphương; trên cơ sở đó đề xuất nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện.

3. Về vốn đầu tư Dự án Kè kênh Nước Mặn (thuộc danhmục 61 dự án ưu tiên bố trí nguồn vốn từ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biếnđổi khí hậu): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,sớm bố trí vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về vốn đầu tư Dự án đường Cần Đước - Chợ Gạo:Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khácđể thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung nhu cầu bố trí vốn Tráiphiếu Chính phủ của các dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về kinh phí giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xâydựng cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 (đoạn qua tỉnh Long An): Bộ Giao thông vận tải căncứ khả năng nguồn vốn kế hoạch giai đoạn 2014-2015 được giao để bố trí vốn choTỉnh thực hiện, sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án.

6. Về vốn đầu tư các dự án giao thông: Đường ThủThừa - Bình Thành - Hòa Khánh; đường Bến Lức (Quốc lộ 1) - Bình Thạnh - Tân Lập(Cần Guộc); đường ĐT 831 (đoạn Vĩnh Bình - cửa khẩu Long Khốt và đoạn Vĩnh Hưng- Tân Hưng đi Đồng Tháp; tuyến đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây: Tỉnh rà soát, sắpxếp thứ tự ưu tiên và bố trí vốn trong kế hoạch (2014-2015) để thực hiện; giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồnvốn, bảo đảm phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

7. Về vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước đầu tư mộtsố dự án của Tỉnh: Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

8. Về bổ sung các dự án Hệ thống xử lý nước thảicho thành phố Tân An; dự án Hệ thống cấp nước Mộc Hóa; Nhà máy nước Nhị Thànhvà các chương trình, dự án chuyển tiếp khác (các dự án: SEQAP, đường ĐT 83 5B,Trường THPT chuyên Long An, Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn) vào danh mục các dự án hỗ trợ vốn ODA: Tỉnh hoàn tất thủ tục theo quyđịnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về việc sửa đổi Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Tài chính tổng hợp ý kiếncác địa phương (trong đó có tỉnh Long An) xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

10. Về đầu tư các dự án khu đô thị mới: Thực hiệntheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4354/VPCP-KTN ngày 30tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

11. Về thực hiện cơ chế giảm tổn thất sau thu hoạchđối với nông sản, thủy sản theo Nghị quyết số 48-NQ/CP ngày 23 tháng 9 năm 2009của Chính phủ: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàngthương mại triển khai thực hiện.

12. Về việc bổ sung cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp -Prây Vo vào Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia: Giao Bộ Giao thôngvận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xem xét,xử lý.

13. Về việc bảo đảm an toàn cho người tham gia giaothông trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Đường N2 (đoạn qua địa bàn tỉnh LongAn): Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

14. Về giải quyết chính sách xã hội đối với Việtkiều Campuchia hồi hương: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khẩn trương thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4722/VPCP-NC ngày 11 tháng6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

15. Về việc ký Hiệp định tương trợ tư pháp giữaViệt Nam và Campuchia: Giao Bộ Công an, phối hợp với Bộ Tư pháp làm việc vớiViện kiểm sát nhân dân tối cao sớm đàm phán ký kết Hiệp định trên để tạo cơ sởpháp lý trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

16. Về phê duyệt Chương trình, điều trị thay thếmethadone: Tỉnh chủ động triển khai theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế; giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương về việc tậphuấn, hỗ trợ kỹ thuật và cấp thuốc methadone.

17. Về tăng cường lực lượng công an chuyên trách ởxã: Bộ Công an hướng dẫn Tỉnh thực hiện theo mô hình tự quản.

18. Về tăng kinh phí thực hiện Chương trình mụctiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét,xử lý theo hướng ưu tiên nguồn kinh phí cho các địa phương trọng điểm, trong đócó tỉnh Long An.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dântỉnh Long An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- UBQG P,C HIV/AIDS và P,C MT, MD;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 138,
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, cổng TTĐT,
Các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng