BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3162/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊTỔNG KẾT THÍ ĐIỂM THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN QUA HỆTHỐNG BƯU ĐIỆN

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại Thành phố Hồ ChíMinh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổchức Hội nghị tổng kết thí điểm thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểmy tế (BHYT) tự nguyện qua hệ thống Bưu điện. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXHViệt Nam Nguyễn Thị Minh và Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đỗ NgọcBình đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cấpvụ của một số Bộ, ngành, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội ViệtNam, lãnh đạo của 15 Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiệnthí điểm.

Hội nghị đã nghe phát biểu của Chủ tịch, Tổng Giámđốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nghe Ban Thu báo cáo kết quả tổng kết thíđiểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện tại 15 tỉnh,thành phố và 09 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Phát biểuKết luận Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điệnViệt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố triển khaithí điểm tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ban Thu

- Hoàn thiện báo cáo tổng kết thí điểm thu bảo hiểmxã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống Bưu điện tại 15 tỉnh,thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện ViệtNam xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT tự nguyện cho từng địa phương;đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả công tác này tại các tỉnh, thành phốđang thực hiện thí điểm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tàiliệu tập huấn để đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ thuBHXH, BHYT.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo Ban cán sự, Lãnh đạoNgành về việc triển khai thu BHXH, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện đối vớicác BHXH tỉnh, thành phố theo tinh thần Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBHXH Việt Nam. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2014.

2. Ban Tuyên truyền

Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc BHXH ViệtNam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền vềchính sách BHXH, BHYT báo cáo Lãnh đạo Ngành. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10năm 2014.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổng công tyBưu điện Việt Nam triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin,xây dựng quy chế đảm bảo an toàn và bí mật thông tin về dữ liệu thu giữa hai ngành.

4. BHXH tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm

- Báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kếtquả thực hiện thu BHXH tự nguyện BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện thời gianqua, về chủ trương tiếp tục triển khai thí điểm công tác này tại địa phương đểtranh thủ sự chỉ đạo.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố xây dựng,giao chỉ tiêu về thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cấp huyện để tổ chứctriển khai thực hiện.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thựchiện thu BHXH, BHYT tự nguyện qua đại lý là tổ chức theo Quy chế đại lý thu.

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tạitrong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua; đồng thời tăng cường chỉ đạoBHXH các huyện, thị xã thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành.

5. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH cáctỉnh, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thu BHXH tự nguyện, BHYTtự nguyện tại các địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêmtúc các quy định, các cam kết đã được ký kết giữa hai ngành.

- Củng cố cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch thuBHXH, BHYT tự nguyện đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân đến giao dịch.

- Bố trí và đào tạo nhân viên làm nhiệm vụ thuBHXH, BHYT tự nguyện đầy đủ, chuyên nghiệp và lâu dài.

- Thường xuyên trao đổi, phản ánh những vướng mắc,kiến nghị về chế độ chính sách BHXH, BHYT của người dân tham gia BHXH, BHYT vớicơ quan BHXH.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị thựchiện./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Tổng công ty Bưu điện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan;
- Lưu: VT, VP (03b);

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Dương Văn Hào