VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN CÔNG VIÊN LỊCH SỬVĂN HÓA HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI

Ngày 10 tháng 8 năm 2013 tại Trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họpnghe báo cáo về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xâydựng, Quốc phòng; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chínhphủ. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nộivà ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Việc triển khai quy hoạch và thựchiện đầu tư xây dựng Công viên lịch sử văn hóa tại Khu trungtâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo tạiThông báo số 191-TB/TW ngày 10 tháng 10 năm 2008. Trong đó Công viên lịch sử vănhóa Hoàng Thành Thăng Long cần được thực hiện hoàn thành, đồng bộ với việc xâydựng công trình Nhà Quốc hội, tạo cảnh quan hài hòa trong khu vực.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đã có nhiều cốgắng triển khai, đạt được nhiều kết quả. Đến tháng 7 năm2014 phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ công trình Nhà Quốchội và các công việc của Dự án 1 thuộc Dự án Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18Hoàng Diệu.

Đđảm bảo thựchiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ về Dự án Công viên lịch sửvăn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, y ban nhân dânthành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung thực hiện mộtsố công việc trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Hoàn thành và trình phê duyệt Quyhoạch chi tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3278/VPCP-KTN ngày 22tháng 5 năm 2009; ban hành và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn, pháthuy giá trị Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội sau khi Quy hoạch chitiết được duyệt; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trìnhxây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 18 Hoàng Diệu.

- Đối với tuyến đường nội bộ phía Bắcvà Đông công trình Nhà quốc hội: y ban nhân dân thành phốHà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phốihợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bàn giao mặt bằng tuyến đường nộibộ trên, y ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí mặt bằngtại khu di tích Thành cổ Hà Nội để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dichuyển toàn bộ di vật của Khu di tích đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu tiếp tụcnghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

- Đồng ý chuyển giao hạng mục đầu tưxây dựng tuyến đường phía Bắc và phía Đông công trình Nhà Quốc hội sang Dự ánđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu do y ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ quản đầu tư; yban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định và chịu tráchnhiệm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vựckhảo cổ 18 Hoàng Diệu, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tiến độ xây dựng côngtrình Nhà Quốc hội.

- Để đáp ứng tiến độ, đồng ý Dự ánCông viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long là dự án cấp bách, cho phép y ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, ban hành một số cơ chếchính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án này.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ViệtNam:

- Khẩn trương phối hợp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng thực hiện việc bàn giao ngaymặt bằng tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội cho BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) - Bộ Xâydựng để triển khai thi công xây dựng tuyến đường này.

- Đến tháng 10năm 2013 bàn giao toàn bộ mặt bằng di tích Khu C-D, để yban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai công tác thiết kế kỹ thuật khuvực này.

- Các vấn đề về hồ sơ và di vật đãkhai quật tại 18 Hoàng Diệu sẽ bàn giao cho y ban nhândân thành phố Hà Nội vào giai đoạn sau.

3. Bộ Quốc phòng:

Bàn giao toàn bộ diện tích nhà đấtkhu vực phía Bắc khu di tích cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm2013. Đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo đồng bộ việc bàn giao Bảo tànglịch sử Quân sự Việt Nam cùng với việc lập dự án xây dựng các cơ quan, quân độitrong khu vực đến các khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao choBộ Quốc phòng.

4. Văn phòng Chính phủ:

Phối hợp với Vănphòng Trung ương, y ban nhân dân thành phố Hà Nội và cáccơ quan liên quan thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc di chuyểnhai hộ gia đình lão thành cách mạng tại khu biệt thự số 28D, đường Điện BiênPhủ, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, QP, VH,TT&DL;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội;
- BQL dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) - B XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ