VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHQUẢNG NINH

Ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2015, PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng các Ban Chỉ đạo 138 và 389 củaChính phlàm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; dự Đạihội thi đua yêu nước lần thứ IV của Tỉnh. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, CôngThương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Giao thôngvận tải, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bc và đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng thường trựcBan chỉ đạo 389. Sau khi nghe Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tình hình thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâmnhững tháng cuối năm 2015, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, phòng chống buônlậu, gian lận thương mại, hàng giả, cải cách hành chính thời gian qua; ý kiếnphát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương Đảng bộ, chính quyền các cấp, công an, quân đội, các đoàn thể vàNhân dân tỉnh Qung Ninh đã tích cực, chủ động phòng chốngvà khắc phục thiệt hại mưa lũ do cơn bão số 1 gây ra, sớm ổn định sản xuất và đi sống Nhân dân. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong thờigian qua, kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2015 ca Tỉnhvẫn chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực: Tổng sản phẩmđịa phương (GRDP) tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa vàdoanh thu dịch vụ tăng 13,2%; thu ngân sách tăng 20%. Tỉnh đã làm tốt công tácchống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi, đã pháthiện, bắt giữ xử lý trên 1.900 vụ buôn lậu và 3.294 vụ gian lận thương mại; xửphạt vi phạm hành chính là 46,5 tỷ đồng. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ,chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 thuộc nhóm5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng thứ nhất trong vùng Đồng bằng SôngHồng. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tiết kiệm chi thường xuyêngắn với thực hiện Đề án 25 về tinh giản bộ máy, biên chế, tăng tự chủ tài chínhtrong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản ViệtNam và Tổng Công ty Đông Bắc đã có nhiều giải pháp khôi phục sản xuất đảm bảocung cấp than cho sản xuất, chăm lo đời sống người lao động.

Các lĩnh vực vănhóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giảm nghèođược quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại chuyển biến tích cực. An ninh chính trịvà trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. NHIỆMVỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giảipháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chínhphủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thựchiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm(2011-2015). Đồng thi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnhQuảng Ninh lần thứ XIV.

2. Các Bộ, ngành Trung ương có tráchnhiệm phối hợp, hỗ trợ Tỉnh khc phcthiệt hi do cơn bão s 1 gây ra, n đnh đi sng nhân dân, phục hi snxuất kinh doanh, nhất là đối vi ngành than; xây dựngphương án quy hoạch, sp xếp, ổn định dân cư khu vực sạtlở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụtkhi có mưa lũ.

3. Đẩy mnh thựchiện 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độxây dựng kết cấu hạ tầng nhất là các dự án trọng điểm như sân bay, đường cao tc vi các hình thức đu tưphù hợp thúc đy phát trin kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Phát triển thươngmại mậu dịch khu vực biên giới, đồng thời có các chính sách phát triển kinh tếphù hợp, tạo việc làm, tăng thu nhập để người dân khu vực biên giới có cuộcsống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả.

5. Phát huy kết quả hoạt động cácTrung tâm hành chính công trong thigian qua, đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tvà cungcấp thông tin trực tuyến cho người dân. Hiện đại hóa hànhchính và hoàn thiện giai đoạn 1 Đán Chính quyền điện tử;thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy,quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường hiệuquả hoạt động, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

III. VỀMỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinh phí để khắc phụchậu quả mưa lũ: Các B: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến tham gia và gửi Vănphòng Chính phủ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc khắc phụcổn định lâu dài các dự án lớn, Tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020để thực hiện.

2. Về Đề án di dân ra khi khu vực sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt l, ngập lụt khi có mưa lũ: Đồng ý về chtrương,giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưng dẫn Tỉnhxây dựng Đề án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016 - 2020), báocáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc tăng tỷ lệ điều tiết chongân sách Tỉnh để hỗ trợ thực hiện Đề án khắc phục ô nhiễmmôi trường do khai thác than tại Quảng Ninh; việc sử dụng 100% phần vượt thu ngânsách địa phương để khôi phục cơ shạ tầng do mưa lũ: GiaoBộ Tài chính xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩmquyền.

4. Về cơ chế hỗtrợ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khắc phục hậu qumưa lũ: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trườngkhẩn trương có ý kiến tham gia gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

5. Về Đề án thí điểm thành lập Trungtâm hành chính công của Tỉnh: Tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của BộNội vụ; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ theo quy định,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc cácBộ, ngành thực hiện việc chun hóa và công bố công khai Bộthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo Kế hoạchđơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Chính phủ.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn xác định giá trị lâm sản (thựcvật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) làm căn cứ xlý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quảnlý lâm sản để các địa phương thực hiện.

Văn phòng Chính phthông báo để y ban nhân dân tnh Qung Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
-
Tập đoàn CN than - khoáng sản VN;
-
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389;
-
Tnh y, HĐND, UBND tnh Qung Ninh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.I, TCCV;
Lưu: VT, V.III (3b).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành