VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP 03 BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNGTRÌNH QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, tại Trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo:Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc giaphát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổimới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình). Thamdự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, CôngThương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Thông tin vàTruyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa họcvà Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện 03 Chương trình quốc gia về khoahọc và công nghệ, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂNKHAI

Đến nay, 03Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã thực hiện được một nửa kế hoạch5 năm, đã đạt được một số kết quả ban đầu, đã trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt các Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển côngnghệ cao, ban hành Danh mục sản phẩm quốc gia; nhiều đề tài khoa học và côngnghệ tiếp tục được triển khai; nhiều địa phương đã tích cực, chủ động tham gia03 Chương trình. Nhưng nhìn chung, việc triển khai thực hiện còn chậm, nhiều dựán cấp quốc gia thuộc 03 Chương trình thực hiện theo cơchế mới, sản phẩm mới đến nay mới bắt đầu thực hiện, chủ yếu mới xác định mụctiêu, nhiệm vụ và cơ chế quản lý. Việc này có phần trách nhiệm của Bộ Khoa họcvà Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan.

Tuy vậy, từ phiên họp thứ ba của 03Ban Chỉ đạo, tháng 12 năm 2012, trong 7 tháng qua Bộ Khoa học và Công nghệ, BộTài chính đã phối hợp chặt chẽ hơn, hoạt động rất tích cực, qua đó xây dựng,hình thành được khung văn bản pháp lý cơ bản, có được quy chế hoạt động, quychế tài chính, hướng dẫn quản lý và triển khai nhiệm vụ đối với cả 03 Chươngtrình.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Đđẩy nhanhtiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình trong thời gian tới, các Bộ, ngànhcần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về Chương trình phát triển sảnphẩm quốc gia đến năm 2020:

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thôngtư hướng dẫn thẩm định, quản lý Chương trình sản phẩm quốc gia, có quyết địnhgiao cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia. Trên cơ sở đó các Bộ: Khoa học và Côngnghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, trong tháng 8 năm2013 cần nỗ lực tối đa, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liênquan xây dựng đề án khung, các dự án, nhiệm vụ liên quan để sớm tổ chức triển khai trong năm 2014. Trong quá trình thực hiệncó thể còn có điểm chưa hp lý, cần vừa làm vừa rút kinhnghiệm, có thể có những sản phẩm phát sinh cn kiến nghịbổ sung.

Các Bộ, ngành liên quan: Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương cùng Văn phòng Chương trình,Văn phòng Chính phủ, trong tháng 9-10 năm 2013, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiệnquy chế quản lý gọn gàng, hp lý hơn, trong đó Bộ Khoa họcvà Công nghệ là cơ quan chủ trì, đầu mối quản lý chungnhưng cần đẩy mạnh phân cấp trong tổ chức triển khai, nâng cao trách nhiệm quảnlý ngành đối với các sản phẩm quốc gia của các Bộ, ngànhtừ năm 2014 tr đi.

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cóý kiến trong tháng 8 năm 2013 đối với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quanchủ quản sản phẩm quốc gia v vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảoThông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thịtrường công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, gửi các cơ quanchủ quản sản phẩm quốc gia tham gia góp ý để ban hành trong tháng 9 năm 2013.

2. Về Chương trình phát triển côngnghệ cao

Các văn bản hướngdẫn đã ban hành, có tác dụng tốt. Riêng đối với nhóm các dự án đầu tư phòng thínghiệm trọng điểm, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề ántổng thể, quy hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trong đólàm rõ các yêu cầu về người đặt hàng, người quản lý sử dụng và nhu cầu khaithác sử dụng, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và giao nhiệm vụ cho các phòngthí nghiệm. Các phòng thí nghiệm cần xây dựng trên cơ sở các định hướng về khoahọc và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,nhu cầu của các Viện nghiên cứu lớn, các Trường đại học, đồng thời cần đánh giáhiệu quả khai thác của 17 Phòng thí nghiệm trọng điểm đã đầu tư trước đây.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, trong tháng 8 năm 2013 hoàn thành quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụngcông nghệ cao, trong đó nêu rõ nguyên tắc tài chính của khunông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (phần đầu tư từ ngân sách nhà nước, ngân sáchđịa phương và các doanh nghiệp,...).

3. Về Chương trình đổi mới công nghệquốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứusự cần thiết, khẩn trương ban hành hướng dẫn việc triển khaithực hiện Điều lệ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; thông tin, công bố rộng rãiđể các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ cónhu cầu biết, tiếp cận, gắn với nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Côngnghệ tiếp tục phối hợp, hoàn thiện thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tàichính của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia trong quý IV năm 2013.

Về cơ chế vay vốn ưu đãi để thực hiện03 Chương trình, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp BộKhoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổiNghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụngđầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Trong tháng 8 năm 2013 báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình công tác;tháng 11 năm 2013 trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ cóliên quan rà soát, đánh giá việc sử dụng hiệu quả kinh phí năm 2012-2013 cácChương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiênhọp tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN,TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định