BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNGTIN CÁ NHÂN VÀ NƠI KCB BAN ĐẦU ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN

Nhằm tạo điều kiện cho nhà trường điều chỉnh kịp thờicác thông tin sai sót trên thẻ BHYT của Học sinh, sinh viên (kể cả nơi đăng kýKCB ban đầu) do việc cung cấp thông tin ban đầu chưa chính xác, Bảo hiểm xã hộiThành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1/ Đối với việc điều chỉnh thông tin cá nhân trên thẻBHYT theo Phiếu giao nhận hồ sơ 401…/THE, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kểtừ ngày nhà trường nhận bàn giao thẻ BHYT từ cơ quan BHXH; không yêu cầu nộp kèmgiấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu, thẻ học sinh (Mục 5, Phần I trên Phiếu giao nhậnhồ sơ 401…/THE).

2/ Đối với việc điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầutheo Phiếu giao nhận hồ sơ 402…/THE của học sinh, sinh viên thì được tiếp tụcthực hiện đến hết ngày 31/10/2014./.

Nơi nhận:
- Các trường học trên địa bàn TP;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng BHXH/TP;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang Web BHXH/TP;
- Lưu VT, P.CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu