BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3235 /TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾPNHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của TổngGiám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết địnhsố 01/QĐ-BHXH Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảobảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 của Giámđốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hộiThành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếugiao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

1. Đối với quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, điềuchỉnh 12 quy trình sau (đính kèm 12 quy trình theo thông báo này)

- Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡngsức phục hồi sức khoẻ (quy trình 601);

- Quy trình giải quyết chế độ thai sản đối với người laođộng thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi áp dụng tạiBHXH quận, huyện (quy trình 602);

- Quy trình giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp (quy trình 604);

- Quy trình giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặcTNLĐ-BNN tổng hợp (quy trình 605);

- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí (quy trình 606);

- Quy trình giải quyết hồ sơ trợ cấp tử tuất; điều chỉnh trợcấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ; hưởng trợ cấp tuất hàng thángtừ BHXH tỉnh khác chuyển đến (quy trình 607);

- Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXHhàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến (quy trình609);

- Quy trình giải quyết di chuyển hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXHhàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đi BHXH tỉnh, thànhphố khác (quy trình 610);

- Quy trình giải quyết vừa hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản vừaxác nhận sổ BHXH (quy trình 612);

- Quy trình vừa giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảolưu quá trình đóng BHXH, người lao động đã giám định suy giảm khả năng lao độngvừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề (quy trình 614);

- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhânthân, chức danh nghề đối với người lao động đang đóng BHXH (quy trình 615);

- Quy trình giải quyết hồ sơ do BHXH Thành phố giới thiệugiám định khả năng lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí (quy trình621).

2. Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 15 PGNHSsau:

PGNHS 601; PGNHS 602; PGNHS 604; PGNHS 605; PGNHS 606; PGNHS607; PGNHS 609; PGNHS 610; PGNHS 612; PGNHS 614; PGNHS 615; PGNHS 617; PGNHS620; PGNHS 621 và PGNHS 626.

3. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thốngnhất áp dụng các Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở mục 1 và mục 2, kểtừ ngày 12/10/2015.

Lưu ý: Biểu mẫu C70a-HD và C70b-HD mới trong quy trình giảiquyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ áp dụng từ ngày01/11/2015

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp vớinhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh các Quy trình và Phiếugiao nhận hồ sơ nói ở trên.

- Các Phòng chức năng có liên quan và Bảo hiểm xã hội quận, huyệnchịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

- Các tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh áp dụng các Phiếu giao nhận hồ sơ mới theo quy định./.

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng các phòng chức năng;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ;
- Các cơ sở dạy nghề tại TP.HCM;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB(2b).

GIÁM ĐỐC

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông báo 3235/TB-BHXH tiếp nhận trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh