VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾTĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG VÀ DỰTHẢO KẾ HOẠCH MỚI CHO GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tìnhhình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lýtriệt đ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vàdự thảo Kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020. Tham dựcuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Công Thương, Khoa học và Côngnghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Tàinguyên và Môi trường báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số64/2003/QĐ-TTg và dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêmtrọng đến năm 2020; ý kiến phát biểu của cácđại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cáccơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là một chủ trương và quyết tâmlớn của Chính phủ trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng, thực hiện nghiêm Luật bảo vệ môi trường. Các Bộ, ngành vàđịa phương đã có nhiều cố gắng triển khai và đạt được những kết quả tích cựctrong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từng bước tạolập khuôn khổ pháp lý, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nướcvà doanh nghiệp trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn những hạnchế, tồn tại như nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ giai đoạn 1chưa được xử lý triệt để, số lượng các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng mới vẫn phát sinh, nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế và nguồn lực choviệc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa đượctháo gỡ kịp thời và có hiệu quả.

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

Đphấn đấu thựchiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Ban Chấp hànhTrung ương lần thứ 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăngcường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệmôi trường; phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụsau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpthu ý kiến các Bộ, ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảoQuyết định và Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệttrong tháng 8 năm 2013, trong đó tập trung làm rõ:

- Bổ sung các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định, xác đnh rõ phạm vi, đối tượng chịu tác động của Kế hoạch, vàrà soát các đối tượng thuộc Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngđã nêu trong dự thảo Kế hoạch, bảo đảm đích đáng, thiếtthực.

- Làm rõ mục tiêu, các nhiệm vụ vàgiải pháp của Kế hoạch, phấn đu không để phát sinh mớicác cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó gắn trách nhiệm cụ thểcho các chủ thể quản lý nhà nước là các Bộ, ngành và địa phương.

- Rà soát việc phân công trách nhiệmcủa các Bộ, ngành và địa phương bảo đm đúng chức năng,nhiệm vụ và bao quát các nhiệm vụ, giải pháp cn thực hiện,đồng thời giao nhiệm vụ để các Bộ, ngành địa phương chủ động đề xuất các cơ chếtài chính, chính sách hỗ trợ cho từng dự án cụ thể trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Xác định rõ Ban Chỉ đạo liên ngànhcó trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khaiKế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm2020, đồng thời hưng dẫn, hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phươngtrong việc xây dựng, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ từng dự án cụ thểxử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trưng nghiêm trọng thuộc Kếhoạch, chú trọng huy động nguồn vốn xã hội hóa và cơ chếhợp tác công tư (PPP); khuyến khích, hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương thànhlập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tại Bộ, ngành, địa phương mình.

b) Các Bộ, ngành và địa phương, trongphạm vi và trách nhiệm quản lý được giao, tích cực rà soát và có kế hoạch xử lýtriệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý,chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoànthiện dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễmmôi trường nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020 trình Thủ tướng phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, CT, KHCN, TC, GTVT, XD, KHĐT, NNPTNT, YT, LĐTBXH, CA, QP;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định