ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1981

THÔNG BÁO

VỀVIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐIỀU LỆ THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP HIỆN HÀNH NHẰM PHỤC VỤTHỰC HIỆN CHỈ THỊ 109/CT-TƯ CỦA BỘ CHÁNH TRỊ

Thực hiện Chỉ thị 109/CT –TƯ củaBộ Chánh trị, cùng các yêu cầu nhiệm vụ chánh trị, kinh tế hiện nay của thànhphố nhằm khuyến khích sản xuất phát triển, ổn định đời sống, mở rộng lưu thônghàng hoá đúng hướng, hỗ trợ quốc doanh thu mua nắm nguồn hàng, phục vụ việc cảitạo, tăng cường quản lý thị trường… Uỷ ban Nhân dân thành phố chủ trương :

1) Thu thuế buôn chuyển theothuế suất giảm một cấp thuế vào số nguyên liệu, vật tư, hàng hoá được phép kinhdoanh do các cơ sở tập thể hoặc tư nhân khai thác từ các địa phương khác vềthành phố bán cho các tổ chức kinh tế quốc doanh.

Trường hợp đã nộp thuế tại gốc,không thu thêm khoảng thuế nào nữa kể cả thu chênh lệch về giá và chênh lệch vềsố lượng nếu là nguyên liệu, vật tư… còn các loại hàng hoá khác chỉ thu chênhlệch về số lượng (nếu có).

2) Giảm từ 10% đến 30% thuế lợitức trong thời gian 12 tháng đối với các cơ sở sản xuất làm gia công và bán sảnphẩm cho Nhà nước theo hợp đồng kinh tế mà thu nhập tạm thời có sút kém so vớithời gian trước.

3) Cho điều chỉnh nâng mức miễnthu lên 100% (so với mức hiện nay) :

- Đối với xã viên, tổ viên củacác cơ sở tập thể thuộc khu vực sản xuất, vận tải được ngành chủ quản công nhậncó quan hệ sản xuất kinh doanh với Nhà nước tổ chức và quản lý.

- Đối với tổ viên các tổ hợptiểu thương hoặc dịch vụ được ngành chủ quản công nhận.

- Đối với các cơ sở sản xuất tưnhân hoặc cá thể làm gia công hoặc bán toàn bộ sản phẩm cho các cơ quan, xi nghiệpNhà nước.

4) Đối với các tư thương đượcthương nghiệp quốc doanh sử dụng như người làm công, lãnh tiền công cố địnhhoặc theo định mức được miễn thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức. Trường hợp làmđại lý hưởng hoa hồng thì không phải nộp thuế doanh nghiệp theo doanh số mà chỉnộp 2% trên số tiền hoa hồng được hưởng, về thuế lợi tức được xét giảm hoặcmiễn thuế lợi tức để bảo đảm cho họ có số thu nhập hợp lý.

5) Hàng hoá vật tư của các cơ sởsản xuất kinh doanh bất kỳ thuộc khu vực kinh tế Nhà nước, tập thể hay tư nhânphải có chứng từ hợp lệ. Nếu không có, hoặc chứng từ không hợp lệ thì phải truythu thuế công thương nghiệp theo điều lệ hiện hành.

6) Cơ quan, đoàn thể, xí nghiệpNhà nước đem hàng bán ra thị trường hoặc cung ứng dịch vụ cho tư nhân mà khôngthuộc chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc không theo đúng các thể lệ quy định củaNhà nước đều phải nộp thuế công thương nghiệp theo điều lệ và còn có thể bị xửlý về các mặt khác.

7) Các trường hợp nâng giá bánkhông có căn cứ, cơ quan thuế sẽ thu toàn bộ số chênh lệch giữa giá bán thực tếvà giá được cơ quan có thẩm quyền duyệt.

Các điểm quy định trên đây đượcthi hành từ tháng 10-1981 ngoại trừ việc điều chỉnh mức miễn thu (quy định ởđiểm 3) áp dụng từ 01-7-1981.

Sở Tài chánh (Chi cục Thuế côngthương nghiệp) có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thông tư này, và cầncó thông báo trên báo, đài phát thành, vô tuyến truyền hìanh để nhân dân biết,nghiêm chỉnh chấp hành.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn