BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 330/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔTHỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC KHAI THÔNG CỬAKHẨU DINH BÀ VỚI CỬA KHẨU BON TIA CHĂK CRÂY (CAMPUCHIA) VÀ KẾ HOẠCH ĐỘNG THỔKHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP QL30 ĐOẠN CAO LÃNH - HỒNG NGỰ - TỈNH ĐỒNGTHÁP.

Ngày 29/7/2010, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởngthường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh, các sở,ban ngành của tỉnh Đồng Tháp về việc khai thông cửa khẩu Dinh Bà với cửa khẩuBon Tia Chăk Crây (Campuchia) và kế hoạch động thổ khởi công dự án đầu tư, nângcấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp. Tham dự cuộc họp về phíatỉnh Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNN tỉnhĐồng Tháp; về phía Bộ GTVT có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Kết cấuHTGT, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Cục ĐBVN, Cục QLXD & CLCTGT.

Sau khi nghe các đề xuất kiến nghị của UBND tỉnh ĐồngTháp và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô ThịnhĐức kết luận như sau:

1- Việc mở liên vận Cao Lãnh – Phnôm Pênh: Giao Vụ HTQTđưa vào chương trình làm việc của Bộ với phía bạn giữa tháng 8/2010 trên tinhthần ủng hộ địa phương mở tuyến liên vận thông cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (VN) vàBon Tia Chắc Crây, tỉnh Prây Veng (CPC). Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cungcấp lộ trình tuyến, điểm xuất phát (bến đi) và điểm cuối (bến đến) và lộ trìnhtrên tuyến giữa 02 nước.

2- Lễ Động thổ khởi công dự án đầu tư, nâng cấp QL30đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự:

Thống nhất cho làm lễ động thổ khởi công dự án nângcấp QL30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự. Giao Văn phòng Bộ và Cục quản lý xây dựng vàchất lượng công trình giao thông làm việc với Sở thông vận tải Đồng Tháp vềđiều kiện tổ chức và dự kiến thời gian động thổ khởi công công trình;

3- Về việc điều chuyển phà Cần Thơ để phục vụ phà CaoLãnh:

Giao cho Vụ Kết cấu hạ tầng xem xét thủ tục để có thểđiều 01 chiếc phà 100T và 01 chiếc phà 200T từ phà Cần Thơ cho phà Cao Lãnhtỉnh Đồng Tháp.

4- Việc thoả thuận xây dựng công trình chỉnh trangnút giao thông Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh trên QL30 đoạn qua thành phố Cao Lãnh:

Thống nhất về chủ trương cho phép chỉnh trang nútgiao thông Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh trên QL30 đoạn qua thành phố Cao Lãnh, giaoVụ KCHT xem xét và có văn bản thoả thuận.

5- Gia cố lề QL30 đoạn nội ô thị xã Hồng ngự (đoạn từcầu Mương Lớn II đến cầu Hồng Ngự):

Thống nhất giao cho Tổng cục Đường Bộ Việt Nam tiếnhành thực hiện để mở rộng gia cố lề QL30 đoạn nội ô thị xã Hồng Ngự (từ cầuMương lớn II đến cầu Hồng Ngự).

6- Một số nội dung khác:

- Đối với một số dự án tỉnh kiến nghị bổ sung vàodanh mục các dự án ưu tiên trình Thủ tướng Chính phủ triển khai giai đoạn2011-2015 (điều chỉnh Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủtướng Chính phủ), đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GTVT kèm bản đồ hướngtuyến của các dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án tuyến N1 đoạngiáp ranh Long An (Từ Long An đến thị trấn SaRài huyện Tân Hồng tỉnh ĐồngTháp), giao Sở GTVT 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp nghiên cứu, thống nhất về hướngtuyến để trình Bộ xem xét.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để cácđơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị tham dự họp;
- UBND tỉnh Long An;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công