BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3302/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 537/TB-PTPL ngày 04/4/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK. Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1- Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID - TGOCT9H00S

2. Công ty TNHH SML Việt Nam. Địa chỉ: Số 30 Đường số 6 KCN VSIP II Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700805083

3. Số ngày tờ khai hải quan: 10057035123/A12 ngày 28/09/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thẻ thông minh (Smart Cards), loại thẻ nhận dạng trong hệ thống nhận dạng không tiếp xúc sử dụng tần số radio (RFID). Thẻ CIRCO. Mặt đối diện có 25 ô chữ nhật với bên trong có gắn chip và ăng ten. Tên thương mại: Paper Hangtag (With RFID Security Tag), Item Code: TGOC9H002

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thẻ thông minh (Smart Cards), loại thẻ nhận dạng trong hệ thống nhận dạng không tiếp xúc sử dụng tần số radio (RFID). Thẻ CIRCO. Mặt đối diện có 25 ô chữ nhật với bên trong có gắn chip và ăng ten. Tên thương mại: Paper Hangtag (With RFID Security Tag), Item Code: TGOC9H002

thuộc nhóm ết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản phân nhóm “- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn”, mã số “- - Thẻ thông minh" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


- Tổng cục trưng (để báo cáo);i quan KCN M Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương); 30 Đường số 6 KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái