TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3304/TB-CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀVIỆC LẬP BÁO CÁO “THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT” CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CỤCTHUẾ QUẢN LÝ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
Căn cứ Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanhgiữa các bên có quan hệ liên kết;
Cục Thuế thông báo một số vấn đề liên quan đến việc lập báo cáo “Thông tin vềgiao dịch liên kết” của các Doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý như sau:

I/ VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO “THÔNGTIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT” CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010:

Tại Khoản 2.2, Điều 7, Phần B Thôngtư số 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định:

“Khi thực hiện quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các giao dịch liênkết theo mẫu GCN- 01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC ban hành kèm theo Thôngtư này”.

Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 06-06-2010; Bãi bỏ Thôngtư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thực hiệnviệc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệliên kết”; Do vậy, từ năm tài chính 2010, các doanh nghiệp có trách nhiệm kê khaicác giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT và nộp cùng hồ sơ quyết toán thuếTNDN. Trường hợp Doanh nghiệp chậm nộp hoặc không nộp mẫu GCN-01/QLT đều bị xửlý vi phạm pháp luật về thuế như các loại Tờ khai thuế khác.

Đối với các Doanh nghiệp có năm Tàichính khác năm dương lịch thì từ ngày 06-06-2010, khi lập hồ sơ quyết toán thuếTNDN phải lập mẫu GCN-01/QLT theo qui định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC

II/ VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO “THÔNGTIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT” CHO NĂM TÀI CHÍNH 2009 TRỞ VỀ TRƯỚC:

Tại Điểm 2.2, Mục IV, Phần B Thôngtư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính quiđịnh:

“Khi thực hiện quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai các giao dịchliên kết theo mẫu GCN- 01/TNDN quy định tại Phụ lục 1-GCN/HTQT ban hành kèm theoThông tư này. Thời hạn nộp Phụ lục GCN- 01/HTQT cùng với thời hạn nộp tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày19/12/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 27-01-2006. Như vậy, các năm tàichính 2006, 2007, 2008, 2009, các doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các giaodịch liên kết theo mẫu GCN-01/TNDN. Tuy nhiên, đa số các Doanh nghiệp chưa thựchiện kê khai mẫu GCN-01/TNDN khi thực hiện quyết toán thuế TNDN. Để có cơ sởcho công tác thanh tra, kiểm tra theo Luật quản lý thuế, Cục thuế thuế Tp. HồChí Minh yêu cầu các Doanh nghiệp lập báo cáo bổ sung như sau:

- Thực hiện kê khai bổ sung mẫu GCN-01/TNDNcho năm tài chính 2006, 2007, 2008, 2009 quy định tại Phụ lục 1-GCN/HTQT banhành kèm theo Thông tư số 117/2005/TT-BTC ;

- Mẫu GCN-01/TNDN lập thành 3 bản:1 bản Cục thuế đóng dấu nhận và trả cho Doanh nghiệp, 2 bản lưu tại Cục thuế;

- Thời hạn nộp bổ sung chậm nhấtlà ngày 20 tháng 10 năm 2010.

Trường hợp Doanh nghiệp không nộpbổ sung mẫu GCN-01/TNDN cho năm tài chính 2006, 2007, 2008, 2009, khi tiến hànhthanh tra, kiểm tra, nếu có yếu tố “chuyển giá” làm giảm thu nhập chịu thuế, cơquan thuế sẽ xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo hành vi trốn thuế.

Đề nghị các Doanh nghiệp thực hiệnviệc lập báo cáo theo thông báo trên.

Nơi nhận:
- Các DN
- Tổng Cục thuế (để báo cáo)
- Các Phòng TTra, KTra
- P.PC, P.TTHT
- Lưu

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh