BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 331/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰCNGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THÀNH PHẦN 4: ĐOẠN NỐI TỪ KHU KHÍĐIỆN ĐẠM ĐẾN QL1 THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM.

Ngày 29/07/2010 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thườngtrực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thẩm định Dự án thành phần 4: Đoạn nốitừ khu Khí Điện Đạm đến QL1 thuộc Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam(SCCP). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các đơn vị: Vụ Kếhoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kết cấu hạtầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục QLXD & CL CTGT, Ban QLDAMỹ Thuận, Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDIS) .

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, Tư vấn TEDIS và ýkiến của đóng góp của các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kếtluận như sau:

1. Dự án thành phần 4: Đoạn nối từ khu Khí - Điện - Đạm thuộctỉnh Cà Mau đến QL1 nằm trong tổng thể dự án đường Hành lang ven biển phía Namđã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại các Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày13/09/2007, số 4184/QĐ- BGTVT ngày 31/12/2007 và nằm trong Giai đoạn II của dựán.

Tuy nhiên, do điều kiện nguồn vốn của các Nhà tài trợ hạnchế nên trong Giai đoạn 1 chỉ đầu tư được một số đoạn từ cửa khẩu Hà Tiên(trước đây gọi là cửa khẩu Xà Xía) đến điểm giao với đường vào khu công nghiệpKhí Điện Đạm, chưa xác định được nguồn vốn thực hiện cho giai đoạn II của dự án.Do đó, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ (TTCP) chấp thuận sử dụngnguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của dự án đường Hồ Chí Minh để đầu tư đoạn nốitừ khu Khí - Điện - Đạm đến QL1A tại văn bản số 8532/VPCP-KTTH ngày 30/11/2009.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTCP, Bộ GTVT đã có văn bản số 1299/BGTVT-KHĐT ngày 09/03/2010 cho phép tách đoạn nối từ khu Khí - Điện - Đạmđến QL1 thuộc địa phận tỉnh Cà Mau thành dự án thành phần 4 vận hành độc lập thuộcdự án Hành lang ven biển phía Nam.

2. Hướng tuyến: Thống nhất giữ nguyên hướng tuyến đã đượcphê duyệt tại Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13/09/2007:

+ Điểm đầu: Giao giữa đường Hành lang ven biển phía Nam vớiđường vào khu công nghiệp Khí Điện Đạm (Km 207+552 theo lý trình dự án SCCP);

+ Điểm cuối: Giao với Quốc lộ 1 hiện hữu tại Km 2252+220 (tươngứng với lý trình dự án SCCP tại Km 217+612).

3. Quy mô:

Trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, thống nhất đầu tư theoquy mô Bnền/Bmặt=12m/11m. Tuyến phù hợp với Chiến lược phát triển giao thôngvận tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạchphát triển giao thông vận tải vùng ĐBSCL đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 vàđáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khi xuất hiện vùng kinh tế trọng điểmĐBSCL trong đó Cà Mau là một tỉnh trực thuộc.

Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả trong giai đoạn hiện nay cần xemxét xác định tim tuyến đảm bảo phù hợp giai đoạn trước mắt và phát triển quyhoạch trong tương lai, giao Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc cụ thể với UBND tỉnh CàMau để thống nhất các nội dung:

- Quy hoạch tuyến đường này có vị trí như thế nào trong quyhoạch tổng thể GTVT tỉnh Cà Mau.

- Quy mô, hướng tuyến của tuyến đường vành đai Cà Mau.

4. Các nội dung khác:

- Công tác GPMB: Thực hiện GPMB một lần phù hợp theo quyhoạch của tỉnh Cà Mau.

- Cao độ tuyến: Cao độ thiết kế xét đến sự phù hợp quy hoạchvà kịch bản nước biển dâng. Trên cơ sở đó xem xét điều chỉnh lại trắc dọcđường, điều chỉnh các biện pháp xử lý nền đất yếu (nếu có).

- Nút giao cuối tuyến: Đề nghị Tư vấn nghiên cứu thêm phươngán giao bằng với QL1 để có cơ sở so sánh lựa chọn phương án tối ưu.

- Tổng mức đầu tư: Cập nhật TMĐT theo mặt bằng giá hiện tạivà theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

- Về công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ban QLDAMỹ Thuận tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Dự ánthành phần 4 (có xem xét đến kịch bản nước biển dâng).

5. Tiến độ thực hiện:

Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo Tư vấn hoàn thiện dự án đầu tưtheo các nội dung trên trình Bộ phê duyệt trong tháng 9 năm 2010.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vịliên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị tham gia họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công