VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 334/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban quốc gia và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện công tác người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2013

Cơ bản nhất trí với các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban quốc gia và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên cả nước tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; đã thể hiện trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương với Hội người cao tuổi, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng... tiếp tục ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách về người cao tuổi, đưa chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi vào cuộc sống. Việc xây dựng, triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 đã và đang được một số bộ, cơ quan liên quan và địa phương tích cực thực hiện như: Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam... và 18 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch/Chương trình hành động người cao tuổi.

Các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được các bộ, cơ quan liên quan, địa phương duy trì và phát triển, phong phú về mô hình, hình thức hoạt động, tăng về cả số lượng và chất lượng. Đã có trên 2 triệu người cao tuổi tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Người cao tuổi còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới, biển đảo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường... Điều này có ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động đối với người cao tuổi còn một số hạn chế: Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách về người cao tuổi của một số Bộ, cơ quan liên quan mới được triển khai bước đầu; còn 45 trên 63 tỉnh, thành phố chưa ban hành Chương trình hành động người cao tuổi theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công tác tập huấn triển khai Chương trình còn chậm; chưa chủ động lồng ghép các hoạt động của đơn vị với công tác người cao tuổi; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách và hoạt động về người cao tuổi chưa tích cực, mới đạt 30% kế hoạch.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do chưa có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, việc lồng ghép các chương trình trong thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế; một số địa phương vẫn còn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi ở địa phương còn thiếu, năng lực hạn chế...

2. Về những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013:

Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; khẩn trương xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, cụ thể:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc các địa phương chưa xây dựng và triển khai Chương trình hành động người cao tuổi; nghiên cứu những nội dung thiết thực, kinh nghiệm tốt của 18 tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để hướng dẫn các địa phương khác trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi; đặc biệt là ở các địa phương chưa ban hành Chương trình hành động người cao tuổi, nhất là các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi; hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 11 năm 2013.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập huấn năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi, đặc biệt là triển khai Chương trình hành động người cao tuổi.

Phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Đề án về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

b) Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 09 tháng 02 năm 2009 về hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trong quý IV năm 2013 (sau khi Quyết định thay thế Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được ban hành). Phối hợp với Bộ Tài chính, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đề án hỗ trợ ban đầu cho quỹ chăm sóc người cao tuổi ở cơ sở, tập trung vào các vùng khó khăn.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai kế hoạch định kỳ thông tin, truyền thông các nội dung chuyên đề về người cao tuổi; giới thiệu các mô hình, hoạt động hiệu quả về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

d) Bộ Y tế tiếp tục triển khai và tăng dần số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện việc ưu tiên khám, chữa bệnh cho người cao tuổi ở các bệnh viện.

đ) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nhà chăm sóc người cao tuổi độc thân ở cộng đồng” trong tháng 9 năm 2013; trong đó chú ý xây dựng tiêu chí cơ sở xây dựng nhà chăm sóc người cao tuổi độc thân dựa vào cộng đồng.

e) Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định về việc giảm giá vé cho người cao tuổi bảo đảm sự bình đẳng, thuận tiện trong tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giảm giá vé thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi.

h) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thu thập, thống kê số liệu liên quan đến người cao tuổi; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc bố trí kinh phí thực hiện chính sách và các hoạt động của người cao tuổi.

i) Đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Đề án về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2013; tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”; hướng dẫn Hội người cao tuổi các cấp chủ động đăng ký nội dung hoạt động về công tác người cao tuổi trong dự toán ngân sách nhà nước và kiện toàn tổ chức Hội các cấp

k) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Rà soát, củng cố Ban Công tác, Ban đại diện người cao tuổi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chỉ đạo Ban Công tác người cao tuổi, các Sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương; xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 ở địa phương chưa thực hiện, đánh giá bước đầu việc triển khai ở những địa phương đã và đang thực hiện Chương trình.

Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật, chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về tình hình thực hiện công tác người cao tuổi giữa tháng 12 năm 2013.

m) Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác năm 2013 trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện của các địa phương; chuẩn bị nội dung họp tổng kết năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ủy ban Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Các cơ quan có thành viên UBQG;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng;
- VP Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng