VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁCCÔNG - TƯ

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tưtheo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo. Thamdự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi ngheBộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Đẩy mạnh triển khai theo hình thứcPPP là một trong các giải pháp để tái đầu tư công, đáp ứngđòi hỏi cấp thiết để sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển. Đây là vấnđề còn mới, là thách thức ln, đòi hỏi sự quyết tâm và phốihợp thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương trong nghiên cứu, chỉ đạo thựchiện; kịp thi báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết các vướngmắc, phát sinh.

2. Đồng ý chủ trương hợp nhất Nghđịnh s 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ vàQuyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ thànhNghị định về đu tư theo hình thức đối tác công - tư. BộKế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hànhtheo quy định. Lưu ý, bổ sung quy định về các hình thức hợp đồng PPP mới (trong đó có hình thức BOO) để tạo điều kiệnthuận lợi và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thi chỉ quy định những nội dung đặc thù của hình thức đầu tư PPP; khôngnhắc lại các nội dung mà các Luật đã có quy định. Trong thời gian chờ Nghị địnhhợp nhất được ban hành, mọi công việc liên quan đến chuẩn bị, triển khai các dựán PPP (bao gồm cả các dự án BOT, BT, BTO) thực hiện theoquy định hiện hành.

3. Một số nhiệm vụ cần tiếp tục triểnkhai trong thời gian tới:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đônđốc các Bộ liên quan kiện toàn Tổ chuyên trách về PPP; tổng hợp danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt; chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn, vốn ngân sách trung ương làm vốn đốiứng cho dự án PPP (khoảng 20.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2014-2015), báo cáo cấpcó thầm quyền xem xét, quyết định.

- Các Bộ, rà soát, đánh giá tình hìnhthực hiện đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý trong thời gian qua, từ trung ương đến địa phương; từ đó đánh giá hiện trạng cơ cấu vốn công tư trong ngành,xác định rõ lĩnh vực tiềm năng và kế hoạch tái cơ cấu vốn đầu tư, gửi Bộ Kếhoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2013.

- Các Bộ, ngành, địa phương chủ độngtổ chức lập dự án đầu tư theo hình thức PPP để làm cơ sở kêu gọi, thu hút cácnhà đầu tư tư nhân.

4. Về các dự án cụ thể và kiến nghị:

a) Dự án đường cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết:

- Bộ Giao thông vận tải và các cơquan liên quan thực hiện Cơ chế quản lý và thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 542/TTg-KTN này 18 tháng4 năm 2013; triển khai theo đúng lịch trình Ngân hàng Thếgiới đã thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

- Bộ Giao thông vận tải lưu ý về tiến độ giải phóng mặt bằng phải phù hợp vớitiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thứ hai, để bảo đảm không xảy ra tình trạngtái lấn chiếm.

- Bộ Kế hoạch vàĐầu tư bố trí vốn cho các dự án theo cam kết.

b) Dự án Bệnh viện Xây dựng: Bộ Xâydựng xem xét lại hình thức đầu tư. Việc đầu tư xây dựng bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế và các địa phương.

c) Dự án ứng dụng thương mại điện tửtrong mua sắm Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện;phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí vốn đối ứng cho Dự án.

d) Dự án đường liên cảng huyện NhơnTrạch (tỉnh Đồng Nai): Các Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để Bộ Kếhoạch và Đầu tư thẩm định Đề xuất dự án.

đ) Dự án Cung cấp các dịch vụ hậu cầnbệnh viện: Bộ Y tế tiếp tục trao đổi, hp tác với Công tyHellman trên tinh thần tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ, phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Bộ Y tế nghiêncứu nâng yêu cầu về số giường bệnh của các bệnh viện tư nhân để giảm đầu tư tạicác bệnh viện công.

e) Các dự án: đường cao tốc Ninh Bình- Bãi Vọt, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường caotốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bộ Kế hoạch vàĐầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất phạm vi và khả năng triểnkhai theo hình thức PPP, trên cơ sở đó tổng hợp vào danh mục chung.

g) Về mức lươngđặc biệt cho chuyên gia tư vấn trong nước sử dụng nguồn đối ứng của dự án Hỗtrợ đối tác công - tư (P3SP): Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định hiện hànhđể xác định mức lương cụ thể tại Hợp đồng theo từng vị trí công việc. Bộ Tàichính nghiên cứu điều chỉnh Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm2009 quy định một số định mức chtiêu áp dụng cho các dựán/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA (nếu thấy cần thiết).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, KGVX, QHQT, TKBT, TH;- Lưu: VT, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ