VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Ngày 15 tháng 02 năm 2016, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ, Lê Thị Thủy, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Nguyn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính ph, Trần Văn Minh, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ biểu dương cán bộ, công chức của Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp công dân, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao hiệu qucông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ tiếp công dân cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Cán bộ tiếp công dân phải đề cao trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc quy đnh của pháp luật về tiếp công dân, coi việc tiếp công dân không chtrách nhiệm mà còn là tình cảm đi với dân; lắng nghe, quan tâm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng ca dân.

b) Thanh tra Chính phủ:

- Tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Quan tâm đến đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp công dân.

- Có kế hoạch tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là những đơn thư phản ánh những vụ việc phức tạp, kéo dài, đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, công dân không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện đến các cơ quan Trung ương và những đơn thư tố cáo các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 7 Điu 13 Luật tố cáo.

c) Các cơ quan có liên quan phải cử cán bộ có đủ năng lực trình độ chuyên môn, am hiểu công tác xã hội, biết dân vận tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; phi hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra Chính phủ trong việc tiếp công dân, nhất là việc tiếp, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

d) Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh có phương án bảo vệ an toàn cho cán bộ tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

đ) Về việc thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chtrì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn kịp thời để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan làm tt công tác tiếp công dân, nhất là việc tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó TTg;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- VPTƯ Đảng; VPQH; VPCTN;
- Ủy ban Ki
m tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Độ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trụ sở tiếp dân của TƯ tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, NC, KTTH,
V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), TS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định