VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý KIẾNKẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰTHẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Ngày 14 tháng 10năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họpThường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàngkhông, sân bay. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam,Phạm Bình Minh; các Bộ trưởng: Đinh La Thăng, Hà Hùng Cường, Nguyễn Quân; đạidiện Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòngChính phủ.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báocáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định, ý kiến giảitrình của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các Bộ và ý kiến của cácPhó Thủ tướng tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về việc tiếpthu ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với các vấn đềcòn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàngkhông, sân bay:

a) Về ý kiến của Phó Thủ tướng PhạmBình Minh về việc trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàngkhông, sân bay có bồi thường theo quy định của pháp luật: Giao Bộ Giao thôngvận tải tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của Phó Thủtướng.

b) Về ý kiến của Bộ trưởng PhùngQuang Thanh về việc tách các quy định tại Dự thảo Nghị định về sân bay chuyêndùng: Thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định riêng về sân bay chuyên dùng; giao Bộ Giao thông vận tảitiếp thu, chỉnh sửa lại Dự thảo Nghị định theo hướng không quy định về sân baychuyên dùng tại Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sânbay.

c) Về ý kiến của Bộ trưng Nguyễn Quân về việc giao Bộ Quốc phòng xác định khu vực dùng chungdân dụng và quân sự: Thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và BộQuốc phòng về việc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Bộ Quốc phòng để xác định khu vực dùng chung dân dụng và quân sựtại cảng hàng không, sân bay.

d) Về ý kiến của Bộ trưởng NguyễnQuân về việc ban hành các mẫu hiệp đồng trong hoạt động quản lý sân bay dùngchung dân dụng và quân sự và hp đồng cho thuê kết cấu hạtầng cảng hàng không, sân bay: Thống nhất với ý kiến của Bộ Giao thông vận tảivề việc không ban hành các mẫu hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạtđộng quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự và mẫu hợp đồng cho thuêkết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

2. Bộ Giao thông vận tải có tráchnhiệm rà soát, chỉnh sửa các quy định của Dự thảo Nghị định theo các ý kiến nêutrên; đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Dự thảo Nghị định,trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo quy định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính,
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục