VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN

Ngày 07 tháng 9năm 2013, tại trụ sở y ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với yban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnhviện. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê ThanhHải và lãnh đạo Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, y ban nhândân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,đại diện lãnh đạo các Sở có liên quan của y ban nhân dânThành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc một số bệnh viện đang bị quá tải tại Thànhphố Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương vàThành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe phát biểu của Bí thư Thành ủy Thành phố HồChí Minh, báo cáo của y ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh về tình hình triển khai thực hiện Đề án giảm quá tảibệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của các đạibiểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâmđặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trongnhững năm qua, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đãtăng đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khámchữa bệnh trong hệ thống cơ sở y tế tạicác tuyến xã, huyện và tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhândân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, cùng với phát triển củakinh tế, khoa học và công nghệ, yêu cầu của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sứckhỏe ngày càng cao, trong khi hệ thống cơ sở y tế chưa phát triển đồng đều vềcơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, dẫnđến tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở tuyến trung ương và tuyến cuối tạiHà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở 5 chuyên khoa ung bướu, tim mạch,ngoại - chấn thương, sản và nhi.

Để giải quyết tình trạng quá tải bệnhviện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã phêduyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013.

Đtriển khaithực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, ngànhy tế đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động như thành lập và pháttriển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sỹgia đình, tăng cường đào tạo cán bộ y tế, chuyển giao kỹthuật, công nghệ và tiếp tục mở rộng việc luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trênv tuyến dưới, đẩy mạnh các hoạt độngy tế dự phòng v.v... Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp, mởrộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho 5 chuyên khoa ungbướu, tim mạch, ngoại - chấn thương, sản và nhi còn hạn chế, đặc biệt tại cácbệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hà Nội và Thành phố H Chí Minh.

2. Thủ tướng Chính phủ biểu dương,đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thànhphố, nhân dân 31 tỉnh phía Nam và làm nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Cam-pu-chia.Các bệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ hướngdẫn chuyên môn, đào tạo cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho tuyếndưới và thực hiện nhiệm vụ như bệnh viện ở tuyến trung ương.Thành phố đã có những kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai Đán Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 như phê duyệt Đề ánbệnh viện vệ tinh, khoa vệ tinh, Đề án bác sĩ gia đình; triển khai Đề án 1816về luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới; tăng cường nguồn lực, ưutiên quỹ đất của Thành phố để đầu tư xây dựng mới các cơ sở y tế.

3. Trong nhiệm kỳ trước và đầu nhiệmkỳ này, Chính phủ đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế chohệ thống cơ sở y tế tại các tuyến xã, huyện và tnh. Từnay đến cuối nhiệm kỳ của Chính phủ, sẽ tập trung đầu tư cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của các tỉnh thành để góp phầngiảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

4. Đối với đề xuất của Bộ Y tế vàThành phố Hồ Chí Minh về đầu tư xây dựng mới một số bệnh viện ở tuyến trungương và một số bệnh viện của Thành phố làm nhiệm vụ tuyến cuối (như nhiệm vụcủa tuyến trung ương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

a) Bộ Y tế vàThành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lập Dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối,hiện đại gồm: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện ViệtĐức cơ sở 2 (tại Hà Nội); Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh việnUng bướu Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2).

b) Đồng ý áp dụng cơ chế đặc thù đểxây dựng hoàn thành các Bệnh viện này trong thời gian sớm nhất. Đồng ý đề nghịcủa Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ định tổng thầu EPC để xây dựng 2 Bệnh viện củaThành phố.

c) Bộ Y tế và yban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 Dự án nêutrên trong tháng 10 năm 2013.

d) Về dự án đầutư xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồnvốn ODA của Nhật Bản: Giao các Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tưkhẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Nhật Bản hoàn tất các thủtục để có thể Thủ tướng Chính phủ hai nước ký kết dự án này trong tháng 12 năm2013 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Lãnh đạo cấp cao Chính phủ ViệtNam.

đ) Về các dự ánđầu tư xây dựng mới, nâng cấp các bệnh viện khác (hiện đang thiếu vốn), giao BộY tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trongtháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam