BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀVIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ quyết định số 1133/QĐ-BHXHngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bảo him xã hội Việt Nam vviệc công bthủ tục hành chính được sửa đi, bsung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Bảo him xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thànhphố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chức năng có liên quan và BHXH các quận, huyện tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC)tại văn phòng BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH các quận huyện theo quy định,cụ thể như sau:

1. BHXH các quận, huyện và Phòng Tiếpnhận - Quản lý hồ sơ tổ chức niêm yết các thủ tục hànhchính về BHXH, BHYT và BHTN theo quy định mới tại bộ phận một cửa. Rà soát cácTTHC đã niêm yết với quy định mới đ tchức niêm yết các TTHC đúng quy định.

Lưu ý:

- Đối với cấpBHXH quận, huyện gỡ bỏ:

+ 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiệnchính sách bảo him y tế, 16 TTHC thuộc lĩnh vựcChi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đã được công btại Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 thay thế bằng 04 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách y tế, 03 TTHC thuộc lĩnh vực thực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tạiQuyết định số 11 33/QĐ-BHXH ngày16/10/2015.

+ 10TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bo him xã hội đã được công bố tại Quyết định s 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014 thay thế bằng 06 TTHCthuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộitại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày16/10/2015.

- Đối vi cp BHXH Thành phHồ Chí Minh gỡ b:

+ 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiệnchính sách bảo him ytế, 01 TTHC thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bo him xã hội đã được công bố tại Quyết định số 1 369/QĐ-BHXH ngày12/10/2012 thay thế bằng 04 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sáchy tế tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

+ 27 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiệnchính sách bảo him xã hội đã được công bố tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014, 03 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him xã hội đã được công b tại Quyết định số 1 370/QĐ-BHXH ngày13/12/2013, 01TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã được công bố tạiQuyết định s 952/QĐ-BHXH ngày17/9/2014 thay thế bng 15 TTHCthuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him xã hội tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

2. Các thủ tục hành chính niêm yếttheo quy định mới (do Phòng Tổ chức cán bộ rà soát và tổng hợp):

- Đối với cấp BHXH quận, huyện đượccung cấp dữ liệu vi tính (file word) trên mạng nội bộ FTP,tại đường dẫn: Traodoi_nghiepvu/02-TCCB/CONG KHAI BO TTHC01_10

- Đối với cấp BHXH Thành phố, PhòngTiếp nhận và quản lý hồ sơ liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ lấydữ liệu vi tính.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệmrà soát, tổng hợp các TTHC phải niêm yết công khai theo Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 và Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 củaBHXH Việt Nam cung cấp cho các đơn vị có liên quan.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: đăngtải các TTHC (gồm 02 cấp) trên Trang thông tin điện tử của BHXH thành phố HồChí Minh.

Trên đây là thông báo về việc thựchiện niêm yết công khai TTHC của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòngchức năng có liên quan và Giám đốc BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TPHCM (b/c);
- Trưởng các phòng chức năng;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Lưu VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang