VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCHVÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2013

Ngày 06 tháng 9 năm 2013, tại thànhphố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạoQuy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các thànhviên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trungương, thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc,Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình.

Sau khi nghe đồng chí Trịnh ĐìnhDũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bàyBáo cáo công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô và kế hoạch điềuchỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô trong thời gian ti,Tư vấn báo cáo tình hình thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch VùngThủ đô và ý kiến các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận nhưsau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀĐẦU TƯ VÙNG THỦ ĐÔ:

Thời gian qua các địa phương trong VùngThủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai nghiêncứu, lập, trình phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, Quy hoạchchung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 làmcơ sở cho việc quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trênđịa bàn thành phố Hà Nội, khớp nối hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ với các tỉnhtrong Vùng, là căn cứ triển khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹthuật và quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Sự phối hợp trong quản lý quy hoạchvà đầu tư giữa các địa phương trong Vùng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu kếtnối để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; hệ thống giao thông với 8trục xuyên tâm, 5 vành đai Vùng Thủ đô từng bước được triển khai nghiên cứu đầutư.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạchvà đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều bất cập. Việc xây dựng và phê duyệt quy hoạchxây dựng chi tiết còn chậm; hệ thống hạ tầng đô thvànông thôn còn lạc hậu và chưa đồng bộ. Công tác công khai quy hoạch, cung cấpthông tin quy hoạch còn hạn chế. Phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu pháttriển bền vững, nhiều vấn đề tồn tại trong quản lý đô thị,trật tự xây dựng, quản lý đất đai; xử lý úng ngập, ô nhiễmmôi trường, ùn tắc giao thông,... chưa được khắc phục kịp thời. Một số địaphương chưa quan tâm đúng mức việc bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc đặcthù của đô thị.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIANTỚI:

1. Bộ Xây dựng:

- Trên cơ sở đánh giá kỹ hiện trạng Vùng Thủ đô và tình hình thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg Bộ Xâydựng chỉ đạo tư vấn tiếp thu ý kiến các cơ quan và địa phương khẩn trương hoàn thiệnĐồ án Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô, báo cáo Ban Chỉ đạo vào cuối năm 2013 vàbáo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để hoàn thành đồ án quy hoạch vào quýInăm 2014. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách quản lýquy hoạch và mô hình quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu pháttriển kinh tế xã hội trong Vùng Thủ đô.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Bộ Y tế nghiên cứu kỹ thực trạng và đề xuất quy hoạch cụ thể các cơ sởđào tạo (đại học, cao đẳng) và các cơ sở y tế (khám, chữa bệnh) cần di dời rađịa điểm mới thuộc các địa phương trong Vùng Thủ đô.

- Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu cụthể đánh giá việc thực hiện quy hoạch xây dựng Vùng và các chỉ tiêu xây dựngphát triển bền vững theo từng năm, giao cho các địa phương thực hiện.

- Kiểm tra xem xét các Quy hoạch vùngtỉnh; chủ trì, phối kết hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát các quy hoạchchuyên ngành để phù hp với Quy hoạch Vùng Thủ đô.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan và địa phương thống nhấtphương án tuyến đường vành đai 5, bảo đảm kết ni tt các địa phương trong Vùng với các đường vànhđai và đường hướng tâm của Hà Nội; hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông vậntải trong Vùng Thủ đô theo hướng đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng,quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát hệ thống thủy lợi,đê điều và nghiên cứu các phương án ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp với BộXây dựng cập nhật thông tin để có giải pháp quy hoạch phù hp trong quá trình lập Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vàBộ Xây dựng sớm thống nhất quy hoạch các công trình thể thao cấp vùng phục vụtốt ASIAD 18 (2019) để bổ sung quy hoạch. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuấtcác khu vực phát triển du lịch, các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trịvăn hóa, lịch sử Vùng Thủ đô trong quá trình phát triển đô thị

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trong Vùng chủ động rà soát nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch liên quan bảo đảm sự khớp nối, phùhợp với Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, CA, QP, TN&MT, NN&PTNT, GTVT;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình;
- Văn phòng BCĐ Vùng Thủ đô;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ