VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Ngày 30 tháng 8 năm 2013, tại thànhphố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc vớilãnh đạo Thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước và Văn phòng Chính phủ.Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thànhphố lần thứ IX, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước8 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tình hình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nướcgiai đoạn từ năm 2011 đến nay và một số kiến nghị của Thành phố; ý kiến của đạidiện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhândân thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng,Chính phủ. Trong giai đoạn 2011 - 2013, Thành phố đã đạtđược những kết quả rất quan trọng: thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩmô, các chỉ số về giá tiêu dùng, lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng vàthanh khoản của hệ thống ngân hàng được kiểm soát và duy trì ở mức hợp lý. Cácchỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao hơn bình quân chung, góp phần quan trọng vàotăng trưởng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân tăng 9,5%/năm; trong đó, tăng trưởng ngànhdịch vụ 11 %/năm, công nghiệp và xây dựng 7,7%/năm, nông - lâm - thủy sản5,6%/năm; tỷ trọng trong GDP của 3 khu vực năm 2012 là 58,6% - 40,3% - 1,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm. Trong3 năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 93,7% dự toán; tốc độ tăng kim ngạchxuất khẩu đạt 8,8%/năm, nhập khẩu tăng 11,8%/năm; giải quyết việc làm cho 846.430lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn riêng của Thành phố) giảm bình quân1,48%/năm, đến cuối năm 2013 ước còn 0,98%. Công tác cải cách hành chính, cảithiện môi trường đầu tư, phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trịtiếp tục được đẩy mạnh; an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dânThành phố cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướngmắc trong sản xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảman sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và giai đoạnđến năm 2015.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -xã hội năm 2013 và đến năm 2015 mà Thành phố đã đề ra, trong đó nhấn mạnh thêmmột số việc:

1. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tìnhhình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanhnghiệp nhà nước, việc thực hiện vai trò quản lý, giám sát của nhà nước đối vớidoanh nghiệp; có kiến nghị về cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong thờigian tới để đẩy mạnh tiến trình này.

2. Thực hiện giải pháp tháo gkhó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăngcường và đổi mới sự quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp; hoànthiện cơ chế, chính sách về xác định giá trị, công nợ của doanh nghiệp nhà nướcđể sắp xếp lại theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa. Đẩy mnhđổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công.

3. Tiếp tục phát huy tính năng động,sáng tạo trong việc xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho đầu tưphát triển; trong đó chú trọng hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Chủ động phối hợp với Ngân hàng nhànước Việt Nam trong việc chỉ đạo các ngân hàng thương mạitập trung thực hiện ổn định hệ thống gắn với giải quyết nợ xấu; đồng thờikhuyến khích cho vay với các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinhdoanh; xử lý hàng tồn kho gắn với khai thông thị trường bất động sản.

4. Tăng cường quản lý nhằm hoàn thànhnhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, có giải pháp tháo gỡ khó khănđể các doanh nghiệp vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thànhnghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

5. Tăng cường quản lý thị trường, bảođảm cân đối cung cầu hàng hóa gắn với ổn định giá cả. Cầnxây dựng phương án điều chnh giá hợp lý đối với một số dịchvụ thiết yếu như y tế, giáo dục,... để không gây cộng hưởng tăng giá chung.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáodục, y tế, văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩymạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường tham gia sâu vào chuỗi liên kếtvùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. Về một số đề nghị của Thành phố:

1. Về đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồnthu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố: Đồng ý về chủ trương; giao BộTài chính nghiên cứu, đề xuất khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngânsách nhà nước năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị miễn 100% thuế giá trịgia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng trực tiếptham gia thực hiện an sinh xã hội trong năm 2013: Giao Bộ Tài chính xem xét, đềxuất, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

3. Về đề nghị được áp dụng một mứcthuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là2% trên giá chuyển nhượng: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chínhphủ, Quốc hội trong việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế thunhập cá nhân theo quy định.

4. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủvề quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố HồChí Minh: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với các Bộ,cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về chính sách xã hội hóa đối vớihoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có liên quan đến quy định của pháp luật vmiễn tin thuê đất, miễn tiền sử dụng đất: Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2918/VPCP-KTN ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về đề nghị phân knộp tiền sử dụng đất, tiền bán nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: Đồng ývề chủ trương; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

7. Về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếpvà phát triển doanh nghiệp còn tạm giữ tại thành phố:Thành phố thực hiện theo quy đnh, lập phương án cụ thể, báocáo Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối vớidoanh nghiệp nhà nước trực thuộc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấpthực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối vớidoanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

9. Về mô hình tchức hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ ChíMinh: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2103/TTg-ĐMDN ngày 04 tháng 11 năm 2009.

10. Về việc nộplợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vàchênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố: Thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chínhphủ.

11. Về thẩm quyền quyết định mức thuvà tỷ lệ phân chia các khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố: giao Bộ Tàichính chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiêncứu, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về công tác quản lý, điều hànhgiá trên địa bàn thành phố: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướngdẫn thi hành Luật giá, trình Chính phủ ban hành.

13. Về đề nghcho phép Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc bán chỉ định các cơ sở nhàđất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố quản lý nhưngđã cho thuê: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu ýkiến của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác để xem xét, đề xuất, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về đề nghị hỗ trợ vốn ngân sáchtrung ương cho dự án xây dựng ký túc xá sinh viên Đại học Văn hóa - cơ sở 2 vàĐại học Giao thông vận tải - cơ sở 2: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công văn số 1385/TTg-KTTH ngày 03 tháng 9 năm 2013.

15. Về đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xâydựng mới Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh: Giaocác Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế tổng hợp nhu cầu hỗ trợ vốn và xemxét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Thôngbáo số 310/TB-VPCP ngày 15 tháng 8 năm 2013.

16. Về đề nghị được tiếp tục bảo lưunguồn vốn của Trung ương để thực hiện chương trình cho vayhộ nghèo tại Thành phố và đề nghị cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí củaThành phố được vay vốn tín dng ưu đãi tại Ngân hàng Chínhsách xã hội như hộ nghèo, hộ cận nghèo tiêu chí của Quốcgia: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

17. Về việc ban hành các Nghị địnhquy định xử phạt vi phạm hành chính: Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thựchiện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhm Viết Muôn