VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝQUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TẠI SỐ 8B PHỐ LÊ TRỰC, QUẬN BAĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sởChính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thườngtrực Chính phủ nghe báo cáo về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thamdự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đc Đam vàPhạm Bình Minh; Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Công an, Quốc phòng, y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Namvà Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo và ý kiến cácđại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Việc vi phạm các quy định về quảnlý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêmtrọng. Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các ch tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thựchiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựngđô thị. Vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nướctrong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Yêu cầu phải xử lýnghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối vi các saiphạm của Chủ đầu tư Dự án và các tchức, cá nhân có liênquan.

2. Để giữ nghiêm kỷ cương, thực hiệnđúng quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, trật tựxây dựng đô thị, yêu cầu Chủ tịch yban nhân dân thành phHà Nội:

a) Thực hiện rà soát, kim tra đánh giá đúng các hành vi và mức độ vi phạmcủa Chủ đầu tư so với Giấy phép xây dựngđã cấp và thực hiện xử phạt nghiêm minh theođúng quy định.

b) Yêu cầu Chủ đầutư Dự án trình cơ quan có thẩm quyền phương án và nêu thờihạn cụ thể thực hiện việc khắc phục sai phạm. Việcphá dỡ phần công trình sai phạm phải bảo đảm các chỉ tiêu về chiều cao, mật độxây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng giấy phép xây dựng đãcấp, bảo đảm an toàn cho người dân và an ninh cho khu vực. Công trình sau khicải tạo phải đáp ứng yêu cầu cảnh quan kiến trúc, phù hợp với các công trìnhxung quanh và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hoạt động trongkhu vực.

c) Tổ chức tiến hành thanh tra công vụ, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cáctổ chức, cá nhân có liên quan đ xyra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thtại Dự án tại số 8B phố Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báocáo Thủ tưng Chính phủ trong tháng 11 năm 2015.

d) Tổ chức việc tổng kết, đánh giátình hình thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch và quản lý, trật tự xâydựng đô thị trên địa bàn, có giải pháp kiên quyết, cụ thkhôngđể xẩy ra vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; chủ trì, phối hợpvới Bộ Xây dựng nghiên cứu việc quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vựcgiáp ranh các khu có chức năng đặc thù trong thành phố HàNội.

3. Bộ Xây dựng triển khai một số côngviệc như sau:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành và địaphương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý trật tự đô thị và thanhtra xây dựng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tựxây dựng của các cấp chính quyền phường, quận và thành phố. Các chế tài áp dụngphải bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nhanh và hiệu quả.

b) Khẩn trương có ý kiến thống nhấtvề dự tho các quy đnh quản lý quyhoạch kiến trúc đô thị theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đếnnăm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi y ban nhân dân thànhphố Hà Nội để hoàn thiện, ban hành trong tháng 11 năm2015.

c) Phối hợp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu việc quản lý quy hoạch kiếntrúc đối với các khu vực giáp ranh các khu có chức năng đặc thù trong thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng CP;
- Các Bộ: XD, CA, QP;
- Ủy ban nhân dân Tp Hà Nội;
- Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: TH
, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3b)
N

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên