VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰTHẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC HÀM ĐỐI VỚI SĨ QUAN CÔNG AN NHÂNDÂN

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sChính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thườngtrực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về nâng lương cấp bậc hàm đối vớisĩ quan Công an nhân dân. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn XuânPhúc, Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; đại diện Lãnhđạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau ca dự thảo Nghị định, ý kiến giải trình của Bộ Công an, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tưpháp, Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiềnlương đối với Công an nhân dân cần được xem xét trong tổng thể chung, đảm bảotương quan giữa quân đội, công an, cơ yếu và trong cả hệ thống chính trị.

2. Căn cứ các quy định của pháp luậtcó liên quan, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an,Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu những bất hợp lý phátsinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối vi cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo nguyên tắcbảo đảm cân đối chung, trình Chính phủ xem xét, ban hànhtheo trình tự, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: Công an, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, các Vụ: NC, KGVX, PL, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp