VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾNKẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁCVIỆT NAM - NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

Ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạoChiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - NhậtBản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự buổi làm việc có đại diệnlãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, CôngThương. Khoa học và Công nghệ, Thôngtin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ xây dựng kế hoạch hành động 6 ngành công nghiệpđược ưu tiên phát triển và một số vấn đề liên quan, ý kiếnphát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thống nhất nội dung cùng 9 điểmkiến nghị được nêu tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó Ban Chđạo đồng ý lùi thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kếhoạch hành động phát triển đối với 5 ngành (điện tử; máy nôngnghiệp; chế biến nông, thủy sản; công nghiệp môi trường vàtiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô) đếntháng 12 năm 2013; riêng ngành đóng tàu có thể muộn hơn. Các Bộ được giao nhiệmvụ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch hành động, phối hợp chặt chẽ vớicác Bộ tổng hợp và lưu ý tham khảo, tiếp thu ý kiến góp ý của các doanh nghiệptiêu biểu trong từng ngành hàng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật bản đểbảo đảm các khuyến nghị chính sách được đưa ra là phù hợp với nhu cầu và khảnăng thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 10năm 2013. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trongtháng 11 năm 2013.

2. Nhật Bản là đối tác quan trọng, cólợi thế về năng lực công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phù hợpvới mục tiêu phát triển của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay đangphát triển tốt đẹp. Vì vậy, trong xây dựng kế hoạch hành động, cần xây dựng,ban hành được những chính sách thiết thực, nhất quán, thực sự tạo động lực chophát triển, tránh sa đà vào các vấn đề ngôn từ thể hiện ý chí chủ quan. Các Bộcần triệt để áp dụng tinh thần cải cách hành chính, khẩn trương hình thành đầumối liên hệ của từng Bộ trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động, thôngbáo rộng rãi để các doanh nghiệp biết, triển khai.

3. Bộ CôngThương tiếp nhận vai trò đầu mối trong xây dựng kế hoạch hành động của ngànhcông nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

4. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tiếp tục thực hiện vai trò điều phối các hoạt động hp tác với các cơ quan của Nhật Bản trong triểnkhai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, cơ quan biết, thực hiện (gửi kèm theo Báo cáo số 6797/BC-BKHĐT ngày 11tháng 9 năm 2013.

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng