VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊUQUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họpThường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới (Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Cao Đức Phát, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Vănphòng Chính phủ và đại diện Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cố vấn của BanChỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các Bộ báo cáo một số nhiệm vụ được giao tại cuộc họp Thườngtrực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thôngbáo số 247/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ), ý kiếntham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kếtluận như sau:

1. Về Kế hoạch 5 năm giai đoạn2016-2020, cần tập trung phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm chỉ tiêu số xã đạt chuẩnnông thôn mới theo Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo caỦy ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp thứ 42 ngày 16 tháng 10 năm 2015); xácđịnh mục tiêu tỷ lệ số xã đạt chuẩn theo vùng, miền phù hợp với khả năng phấnđấu (đồng bằng, miền núi khó khăn...), đạt mục tiêu bìnhquân chung 50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ:Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tìm nguồncho giai đoạn 2016-2020 để tăng đầu tư cho Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm (cổ phần hóa và thoái vốn nhànước tại các doanh nghiệp, xổ số kiến thiết, trái phiếu Chính phủ và ngun vn vaylãi suất ưu đãi của ngân hàng thế giới WB...); báo cáo kếtquả cụ thể lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới trong năm 2015 và 2016:

- Sdụng kinhphí lấy từ dự phòng 2014 - 2015 (638 t) để khen thưởng tng kết 5 năm vào cuối năm 2015, số còn thiếu lấy từ nguồn trái phiếuChính phủ năm 2015 chưa phân bổ và kế hoạch 2016;

- Bố trí kinh phí khen thưởng xi măngtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8280/VPCP-KTN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

- Khẩn trương ứng vốn cho các địaphương chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại văn bản số 8458/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn rà soát phân bvốn trái phiếu Chính phủ từ kếhoạch 2016 trở đi bảo đảm nguyên tắc chia theo các cấp độ và tập trung cho cácxã đặc biệt khó khăn, xã nghèo (định mức tăng 4 lần các xã khác), gửi Bộ Kếhoạch và Đầu tư để chủ trì thm định báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

3. Về khen thưởngcho các địa phương tiêu biểu có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, cơ bảnđồng ý với phương án của Thường trực Ban Chỉ đạo, việc xét khen thưởng đượcthực hiện và vận dụng theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ; lưu ý khen thưởng phải thực cht,không chạy theo thành tích. Đi với các xã nghèo khó khăn cầnphối hợp với Chương trình giảm nghèo để khen thưởng chophù hợp.

4. Về tổng kết 5 năm thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, đồng ý tổchức vào đầu tháng 12 năm 2015, giao Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xâydựng chương trình, nội dung, kịch bản hội nghị và lưu ý:

- Xây dựng báo cáo tổng kết chung (cóbáo cáo tóm tắt, báo cáo chuyên đề) nêu được những kết quả đã đạt được, đánhgiá khó khăn, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giảipháp huy động nguồn lực và cơ chế chínhsách đặc thù cho giai đoạn sau;

- Cân nhắc đến địa điểm tổ chức,khách mời, thành phần tham dự;

- Thường trực các Ban Chỉ đạo: TâyBắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trên cơ sở kiểm tra, khảo sát các địa phươngtrong vùng khẩn trương xây dựng báo cáo, đ xut cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới từng vùngtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8451/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòngChính phủ.

5. Về việc sửa đổi, bổ sung một sốtiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:

- Đồng ý với nguyên tắc ca Thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất, việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí trêncơ skhông thay đổi số lượng, bố cục của Bộ tiêu chí quc gia, ch bsung một s ch tiêu cho phù hp vớiviệc lng ghép một snội dung, dự ántừ các Chương trình khác; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tiêu chí của các Bộ, ngànhtheo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùngđặc thù theo hướng không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí; tăngcường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn để phù hợp vớithực tiễn và nhu cầu phát triển từng địa phương, từng vùng bảo đảm mức độ đạt chuẩnnông thôn mới của các địa phương có thể khác nhau, nhưng chất lượng các xã đạtchuẩn nông thôn mới phải tương đương nhau;

- Các Bộ, ngành cần rà soát nhữngđiểm chưa phù hợp của tiêu chí thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình để vậndụng sửa đổi, hướng dẫn các địa phương theo hướng phù hợp với điều kiện thựctế, vùng khó khăn và đặc thù để các địa phương vận dụng linh hoạt, đảm bảo thựcchất, tránh hình thức, chạy đua theothành tích;

- Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp,hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2015 để áp dụng trong giai đoạn 2016-2020.

6. Về đề xuất của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 8094/TTr-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 10 năm2015 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tiếp tục rà soát, tng hp các tiêu chí, có đối chiếu với các huyện đã được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới năm 2015; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chíhuyện nông thôn mới và thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thônmới.

Về tiêu chí công nhận tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: giao BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu đề xuất để ban hànhtrong giai đoạn sau.

7. Về ban hành Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ về việc đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao chất lượng các tiêu chí nôngthôn mới giai đoạn 2016-2020, giao Thường trực Ban Chỉ đạo dự thảo và lấy ýkiến các cơ quan Trung ương và địa phương tại Hội nghị tổng kết 5 năm giai đoạn I của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các thành viên BCĐTW, VPĐP NTM (Bộ NN&PTNT), các đ/c c vấn BCĐ Trung ương;
- Thường trực các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các BCĐ NTM các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, TCCV, NC, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục