VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 296/CT-TTG NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔIMỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 3năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quảnlý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tạiđầu cầu Hà Nội. Tham dự Hội nghị tại 6 điểm cầu truyền hình: Hà Nội, TháiNguyên, Vinh, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ có hơn một nghìn đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và cáctrường đại học, cao đẳng trong cả nước. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phátbiểu của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 có ýnghĩa, tác dụng quan trọng, kịp thời định hướng chỉ đạo tập trung nâng cao chấtlượng đào tạo nhân lực, tạo sự đột phá trong đổi mới quản lý giáo dục đại họcnhằm phát huy tích cực kết quả đạt được sau 9 năm thực hiện Chiến lược pháttriển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010, từng bước khắc phục những yếu kém, bấtcập về chất lượng đào tạo và quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệpgiáo dục và đào tạo, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉthị, nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai rộng rãi, đạt kết quả caotrong lĩnh vực giáo dục đại học; một số mô hình đã được tổ chức thực hiện trênquy mô rộng cả nước như việc xây dựng cam kết đào tạo, chuẩn đầu ra. Những kếtquả đạt được đã tạo sự chuyển biến, đi mới tích cực trênnhiều mặt của lĩnh vực giáo dục đại học. Các Bộ ngành, địa phương và đặc biệtlà các cơ sgiáo dục đại học, các cán bộ, giảng viên đãthể hiện sự đồng tình, hưng ứng cao; đã quán triệt vàthực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu mà Chỉ thị đã đề ra. Hầu hết cáctrường đại học, cao đẳng đã kịp thời rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triểncủa mình, xây dựng và công bố chuẩn đầu ra; quan tâm sâu sát đến việc củng cố,phát triển nhà trường; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm định chấtlượng giáo dục; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũgiảng viên, cải thiện cách thức quản lý hành chính, tài chính; nâng cao tính tựchủ, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, để làm rõ hơn sự chuyển biến về chất lượngđào tạo, hiệu quả triển khai của các chương trình, hoạt động cụ thể trong việcthực hiện Chỉ thị này 3 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục tổnghợp, phân tích để rút ra những kinh nghiệm, bài học sâu sắc, cụ thể hơn nữa,giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơntrong thời gian tới.

2. Thời gian tới, toàn ngành giáo dụcvà đào tạo cần tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triểnkhai các mặt hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học để tiếp tục thực hiệnChỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mớiquản lý giáo dục đại học trong những năm tới 2014, 2015, nhằm phát huy nhữngkết quả đã đạt được, thực hiện đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữatrong lĩnh vực này, trong đó lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Trên cơ sở rà soát tình hình quảnlý các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; tổ chứctrao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về đào tạo theo các nhóm trường cùng lĩnhvực để có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác quản lý các cấp, tạo sự thống nhất về phương thức quản lý, phù hợp với điềukiện của các trường và địa phương;

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiệnchương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học đại học, cao đẳng, tạođiều kiện cho tất cả các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đã trúngtuyển vào các trường đại học, cao đẳng được đi học cho đến khi tốt nghiệp,không phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí và điều kiện bảo đảmcuộc sống tối thiểu, có thể nghiên cứu tăng mức cho vay phù hợp, bảo đảm điềukiện theo học; tiếp tục quan tâm triển khai chương trìnhxây dựng ký túc xá sinh viên theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, chăm lochỗ ở cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm qua,chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học;chương trình xây dựng ký túc xá bằng nguồn trái phiếuChính phủ đều đã được thực hiện có hiệu quả cao, vượt kế hoạch đề ra;

- Tập trung chỉđạo xây dựng hệ thống tài liệu, giáo trình, sách tham khảo dùng chung cho cáctrường cùng khối ngành; đy mạnh công tác nghiên cứu khoahọc, có sự kết nối giữa cung và cầu, gắn kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu vớicác đơn vị sản xuất, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiêncứu để sớm hướng dẫn, ban hành quy chế phối hợp giữa các trường, các Bộ, ngành,địa phương trong việc chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học, tạo sự thốngnhất, đồng bộ trong công tác đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinhtế - xã hội của đất nước; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả Quyếtđịnh số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chươngtrình đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳnggiai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định s 599/QĐ-TTg ngày 17tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình đào tạo cán bộ nướcngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020; sớm tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về trách nhiệmquản lý nhà nước để làm căn cứ tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý tronglĩnh vực giáo dục đại học;

- Các trường đại học, cao đẳng cầnchủ động, tích cực hơn nữa trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độchuyên môn, quản lý cho cán bộ, giảng viên; thu hút các chuyên gia giỏi trong vàngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường nhằmnâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN Trợ lý TTgCP các Vụ: TH, PL, VIII, Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định