VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠIPHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốcgia đổi mới giáo dục và đào tạo, đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo choý kiến về các Đề án: Hoàn thiện hệ thống giáodục quốc dân; Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đổi mớithi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tham dựcuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban; các thành viên Ủy ban;đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và Giám đốc Đại họcQuốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghebáo cáo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo tổng hợp ý kiến tư vấn củaHội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do đại diện Lãnh đạo Văn phòngChính phủ trình bày; ý kiến phát biểu của các thành viên Ủy ban đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về vấn đề hoàn thiện Hệ thống giáo dục quốc dân

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàndiện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trongđiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đãkhẳng định: Trước mắt ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay, do đó,về cơ bản chưa đề cập đến vấn đề thay đổi hệ thống giáo dục phổ thông, nhưngcần có định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục cho phù hợp, theo hướng mở, linhhoạt, liên thông; làm cơ sở triển khai các nội dung đổi mới khác đáp ứng yêucầu hội nhập quốc tế và xây dựng xã hội học tập.

- Hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giữổn định như hiện nay gồm: Mầm non, tiểu học 5 năm, trung học cơ sở 4 năm vàtrung học phổ thông 3 năm; giáo dục phổ cập là 9 năm. Từ sau trung học cơ sở,phân luồng trung học phổ thông và định hướng nghề nghiệp.

- Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo 3cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, thống nhất về tên gọi, tiêu chí đầuvào, đầu ra, chương trình đào tạo.

Bảo đảm liên thông dọc giữa các bậc của giáo dụcnghề nghiệp gồm sơ cấp, trung cấp, cao đẳng với các bậc của giáo dục đại học gồmđại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bảo đảm liên thông ngang trong cùng một bậc học.

- Tổ chức lại các trung tâm dạy nghề, trung tâmgiáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấphuyện thành một trung tâm thống nhất đảm nhận các chức năng giáo dục thường xuyên,hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộilà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dụcnghề nghiệp.

- Giáo dục đại học được xây dựng theo 2 hướng; địnhhướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp, ứng dụng thực hành; đào tạo sau đạihọc gồm thạc sĩ, tiến sĩ áp dụng cho cả 2 hướng.

2. Về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoagiáo dục phổ thông

Đồng ý chủ trương đổi mới chương trình, sách giáokhoa giáo dục phổ thông với những nội dung cơ bản sau đây:

- Tách chương trình với sách giáo khoa; thực hiệnchủ trương 01 chương trình, nhiều sách giáo khoa;

- Về biên soạn sách giáo khoa mới, có 02 phương án:

+ Phương án 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động tổchức biên soạn một bộ sách giáo khoa; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cánhân biên soạn sách giáo khoa.

+ Phương án 2: Các tổ chức, cá nhân biên soạn sáchgiáo khoa; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, cho phép sử dụng.

Trong mỗi phương án cần làm rõ những ưu điểm, hạnchế, bất cập của phương án.

- Về triển khai chương trình, sách giáo khoa mớinên tham khảo kinh nghiệm các nước và qua thực tiễn của nước ta để đề xuấtphương án thực hiện phù hợp;

- Về kinh phí, chỉ dự toán thực hiện việc xây dựngchương trình và biên soạn một bộ sách giáo khoa, các nội dung còn lại thuộc cácđề án khác.

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn chỉnhĐề án, báo cáo Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2014 đểtiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết mớithay thế Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chươngtrình giáo dục phổ thông.

3. Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung họcphổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng

- Năm 2014, việc đổi mới thi tốt nghiệp trung họcphổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai bước đầu, cơ bản nhận đượcsự đồng tình của dư luận xã hội. Để tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyếtcủa Trung ương, đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mớicác kỳ thi theo hướng tổ chức một kỳ thiquốc gia, đáp ứng hai yêu cầu: Sử dụng kết quả kỳ thi để xét công nhận tốtnghiệp trung học phổ thông, đồng thời mcơ sở tin cậy để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong quá trình thực hiệnviệc tự chủ tuyển sinh của trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

- Về phương án đổi mới thi: Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo công bố công khai ngay trong đầu năm học 2014 - 2015 phương án đổimới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trên cơsở tiếp tục nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến nhân dân, dư luận xã hội gópý về 03 phương án mà Bộ đang đưa ra xin ý kiến hoặc các phương án khác, trongđó lưu ý phương án của Đại học Quốc gia Hà Nội để lựa chọn một phương án phùhợp. Phương án được lựa chọn chính thức phải bảo đảm việc đánh giá có tính kháchquan nhất, có kết quả tin cậy, đáp ứng hai mục tiêu nêu trên; tạo điều kiệnthuận lợi, giảm tối đa việc gây phiền hà cho người học và nhân dân, được xã hộiđồng thuận, cần làm tốt công tác thông tin truyền thông về những căn cứ thuyếtphục để lựa chọn, những ưu điểm, hạn chế và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới phương án được lựachọn để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liênquan và các thành viên Ủy ban Quốc giaĐổi mới giáo dục và đào tạo biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, KHCN, KHĐT, TC, NV;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
- Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Các thành viên UBQG Đổi mới GD và ĐT;
- Các ĐHQG: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định