VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BANQUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, tại Trụ sởBan Quản lý Lăng Chủ tịch HChí Minh, Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vềkết quả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhnăm 2015. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý LăngChủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình LăngChủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015 và những kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ thờigian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sau hai tháng triển khai nghiêmtúc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc,có chất lượng, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịchHồ Chí Minh năm 2015. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá caonhững cố gắng, nlực, tinh thntrách nhiệm của tập thcán bộ, công chức, viên chức,chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụchính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhândân giao.

2. Về các đề nghịcủa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1126/BC-BQLL ngày 02tháng 11 năm 2015

- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ ChíMinh chủ động, phối hợp tích cực với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triểnkhai thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ,chất lượng; trong đó, sớm hoàn thiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm cácAnh hùng liệt sỹ trên cơ sở trao đổi, lấy ý kiến rộng rãi hơnvề Đề án này.

- Đối với việc đề xuất mở rộng thamquan Khu Di tích K9 phục vụ nhân dân trong cả nước: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quanhoàn thiện phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong tình hình mới, cần tăng cườngcông tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, sẵn sàng ứng phó trong mọitình huống xảy ra, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tổ chức huấnluyện, luyện tập bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảngtrường Ba Đình, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

3. Giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HồChí Minh:

- Báo cáo, đề xuất với Thủ tướngChính phủ xem xét, khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòngđể trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việcđiều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Bác hằng năm một cách hợp lý, khoa họcđể vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, vừa đáp ứng mong muốn củanhân dân và khách du lịch được vào Lăng viếng Bác trongtiết trời Thu Hà Nội; học sinh, sinh viên được vào viếng Bác nhân dịp khaigiảng đầu năm học.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BanQuản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ t
ướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA, XD;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý L
ăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH, N
C, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định