BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT dẫn đến để nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT; thực hiện công văn số 3624/LĐTBXH-TTr ngày 26/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện chế độ trích nộp BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động và kịp thời ngay trong từng tháng phát sinh theo quy định.
Trước mắt, các đơn vị cần thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT năm 2011 trước ngày 31/12/2011, để bảo đảm việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Mọi sự chậm trễ trong việc thực hiện quy định trên đây, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH trong năm 2011, cũng như việc gia hạn thẻ BHYT năm 2012 cho người lao động, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH TP;
- Lưu VT, Pthu (T).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh