VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ NỘI VỤ NGÀY 05 THÁNG 9NĂM 2014

Ngày 05 tháng 9 năm 2014 tại trụ sở Bộ Nội vụ, PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo BộNội vụ về kết quả công tác trong 8 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 4tháng cuối năm 2014 của Bộ Nội vụ. Thamdự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Saukhi nghe Bộ Nội vụ báo cáo, ý kiến của đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng kết luậnnhư sau:

1. Trong 8 tháng đầu năm 2014, Bộ Nội vụ đã cónhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành và trình nhiều Đềán quan trọng, trong đó có các Đề ántrình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Dự án Luật Tổchức chính quyền địa phương.

2. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2014 củangành nội vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Nội vụ tập trung triển khai cáccông việc sau đây:

a) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự án Luật Tổchức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo Nghị quyết phiên họpChính phủ tháng 8/2014.

b) Bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các Đề án,đặc biệt là các Đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theoChương trình công tác. Báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Hội nghị lần thứ 10BCH Trung ương khóa XI Đề án về tinh giảnbiên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trình cấp có thẩm quyền các Đề án trong Chươngtrình công tác từ nay đến cuối năm.

c) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cáchhành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh hoạt động kiểmtra, đôn đốc, tuyên truyền cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai các nhiệmvụ về cải cách thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quanthường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; tăng cường hoạt độngcủa Văn phòng Ban Chỉ đạo để đề xuất, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cácgiải pháp thúc đẩy cải cách hành chính.

d) Hướng dẫn,hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm. Tăng cường kiểm tra,thanh tra công vụ để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Đề xuất, triển khai cácgiải pháp đột phá trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới công táctuyển dụng, nâng ngạch, nâng hạng công chức, viên chức, bảo đảm công khai, minhbạch, ứng dụng công nghệ thông tin trongviệc thi tuyển. Áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng và ngăn chặn các biểuhiện tiêu cực.

đ) Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóacông vụ; kiên quyết loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu lành mạnh như: uốngrượu, bia làm ảnh hưởng tới công việc; hút thuốc lá không đúng nơi quy định; trangphục không phù hợp với môi trường làmviệc; thiếu văn hóa trong giao tiếp với ngườidân và đồng nghiệp.

e) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật hiện hànhvề thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, chủđộng phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các bất cập, hạn chế trong quá trình thựchiện.

g) Tập trung xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hướngdẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quyđịnh của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và cơquan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ