VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÂMĐỒNG

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Phó Thủtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về an toàngiao thông, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP đã thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Ủy banDân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Saukhi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về tình hình chuẩn bị Đề án xâydựng một số cơ chế đặc thù đối với thành phố Đà Lạt, kếtquả kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm; phòng, chống tội phạm; bảo đảm an toàn giao thông 9 tháng đầu năm2013, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh; ýkiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơquan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được trong những nămqua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnhLâm Đồng. Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013của Tỉnh tiếp tục phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 19,7%; trong đó:nông nghiệp tăng 17,1%, công nghiệp tăng 20,4%, dịch vụ tăng 21,1%; xuất khẩu tăng7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 2,3% so với cùng kỳ. Nhiều mô hình sản xuấtnông nghiệp theo hướng công nghệ cao đạt hiệu quả cao. Các lĩnh vực giáo dục, vănhóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷlệ hộ nghèo giảm còn 6,3%; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội đượcbảo đảm. Hệ thống chính trị cơ sở và công tác dân tộc được tăng cường.

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đãtích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăngcường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính ph; tệ nạn matúy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế.

Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn còn khó khăn,thách thức: quy mô kinh tế nhỏ; thu ngân sách đạt thấp so vớikế hoạch; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; một số công trình trọng điểm triển khai còn chậm; tai nạn giaothông, tội phạm vi phạm trật tự xã hội, ma túy, mại dâmcòn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆMVỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Về cơ bản, đồng ý với mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra; lưu ý một số điểm:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghịquyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chínhphủ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợiphát triển sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 ca Thủ tướng Chính phủ;

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nôngnghiệp theo hướng bền vững; tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sản xuất nôngnghiệp công nghệ cao để nâng cao giá trị và giá trị gia tăng nông sản hàng hóa,tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kếtkinh tế với thành phố Hồ Chí Minh, nhất là liên kết trong sản xuất và tiêu thụnông sản, dịch vụ hàng không,...

- Kết hợp giữa phát triển kinh tế vớiquan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sc văn hóa các dân tộc của địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cáchhành chính, nht là cải cách thủ tục hành chính, nâng caonăng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác phòng, chống và giảm thiểutai nạn giao thông; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Về công tác phòng, chống tội phạmvà bảo đảm an toàn giao thông: Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trungương Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận chuyển hànhkhách. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trịvà Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hộivề phòng, chống tội phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấpủy Đảng, chính quyền; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấpủy Đảng, chính quyền và cơ quan Công an đối với công tác này. Tập trung hoànthành việc sơ kết Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị.

3. Về công tác phòng, chống HIV/AIDS,mại dâm, ma túy: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy banQuốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Thông báosố 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013; sớm phê duyệt kế hoạch triển khai Đềán Methadone theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ; phê duyệt và khẩntrương triển khai thực hiện Đán cai nghiện ma túy tạigia đình và cộng đồng.

III. VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCHĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT:

Đ án đã đượcchuẩn bị công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vàỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nghiên cứu, tiếp thuđược nhiều ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan; đã xác định được vịtrí, vai trò của thành phố Đà Lạt đối với vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ vàcả nước, đồng thời làm rõ thêm tính chất đặc thù của Đà Lạt với đim nhấn là lợi thế khí hậu để phát triển du lịch, vănhóa và vùng nông nghiệp công nghệ cao, cùng với đó là những thuận lợi, khó khăn,thách thức trong quá trình phát triển thành phố Đà Lạt. Để sớm hoàn thiện Đềán, Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số công việc sau:

- Chủ động làm việc với các Bộ, ngànhvà các cơ quan liên quan, trước hết là Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyêngia, nhà khoa học để tranh thủ và tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đềán.

- Tổ chức tốt các cuộc hội thảo khoahọc để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tiếp tục làm rõ mô hình phát triển, điều kiện, thể chế, có các nguyên tắc cụ thlàm cơ sở đxây dựng Đán,tạo thế đột phá cho thành phố Đà Lạt phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bềnvững trong thời gian tới.

- Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng gópxây dựng Đán của các cơ quan, các chuyên gia và nhà khoahọc, Tỉnh rà soát, tiếp thu, biên tập và khẩn trương hoàn thiện nội dung Đán, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào cuối Quý IV năm 2013 đểtrình Bộ Chính trị.

IV. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quanliên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành, phối hp với tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại các văn bản số 6260/VPCP-VIII ngày 30 tháng 7 năm 2013 và số 295/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2013. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

2. Về vốn đầu tư Dự án hồ chứa nướcĐạ Lây (huyện Đạ Tẻh) và đầu tư hệ thống quốc lộ đi qua tỉnh Lâm Đồng: Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo thm quyền.

3. Về vốn đầu tư Dự án hồ chứa nướcĐông Thanh, huyện Lâm Hà: Để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại văn bản số 199-BC/VPTW ngày 14 tháng 12 năm 2012, giao Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thônxem xét, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về kiến nghị chuyển mục đích sdụng đất (301,23 ha) của Vườn quốc gia Cát Tiên: Giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cácBộ, cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về thương quyền vận tải hàng khôngtại sân bay Liên Khương: Tỉnh có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để xem xét,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, y ban Dân tộc;
- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Ban Ch đạo Tây Nguyên;
- UBQGPC AIDS, PCMT, MD;
- Ban chỉ đạo 138/CP ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc; Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng