VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮKNÔNG

Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP đã thăm và làm việc tạitỉnh Đắk Nông. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc,Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy bannhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệmvụ, giải pháp trong thời gian tới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mạidâm và phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an toàn giao thông và một sốkiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến củalãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được sau gần 10 m thành lập tỉnh của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnhĐắk Nông trong điều kiện khó khăn chung. Trong 9 tháng đầu năm 2013 kinh tế -xã hội của Tỉnh tiếp tục có bước phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt11,4%, trong đó nông nghiệp tăng 9,16%, công nghiệp tăng 10,57%, dịch vụ tăng15,31%; xuất khẩu 382 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng14,66%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kếtquả khá (bình quân đạt 4,8 tiêu chí/xã). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế,giáo dục tiếp tục được quan tâm; giải quyết việc làm cho gần 13 nghìn lao động;tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội đượcbảo đảm.

Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệuquả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Dovậy, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ giảm 8,1%, số người chết giảm10,3% và số người bị thương 15,68%); công tác phòng, chống tội phạm được tăngcường (tội phạm hình sự giảm 0,98% so với cùng kỳ); tệ nạn ma túy, mại dâm,dịch HIV/AIDS được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của Tỉnhvẫn còn khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch;tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn cao (23,25%), nhất là vùng đồng bàodân tộc, vùng sâu, vùng xa; dân di cư tự do vẫn tiếp diễn; cơ sở hạ tầng chưađáp ứng được yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư chưa nhiều; tranh chấp, khiếukiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆMVỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của cácBộ, ngành Trung ương; rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện trong thời gian qua vàcó giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mức cao hơn trong thời gian tới; nhấn mạnhmột số điểm:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thếmạnh đất bazan để phát triển các vùng chuyên canh cây trồng mà Tỉnh có lợi thếnhư: cà phê, cao su, hồ tiêu gắn với đó là xây dựng các cơ sở chế biến ở khuvực nông thôn nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vàthực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn.

2. Cùng với sự quan tâm của các Bộ,ngành Trung ương về hỗ trợ vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn, Tỉnh tậptrung chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp pháttriển sản xuất, kinh doanh; không để thất thu, tiết kiệm chi, tận dụng cácnguồn thu và có giải pháp huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực xã hội để tăngcường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi,giáo dục, y tế, đào tạo nghề,...

3. Làm tốt công tác định canh, địnhcư, sắp xếp ổn định dân di cư tự do, xóa đói, giảm nghèođể từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiệntốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; bảo đảman ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

4. Phối hp vớiBộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh(quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn Tỉnh), tạo thuận lợi để các đơn vị thi công triểnkhai, thực hiện theo tiến độ dự án.

5. Huy động cả hệ thống chính trị vànâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc bảo đảm an toàngiao thông, trấn áp tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là vùng nôngthôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạmkhu vực biên giới giáp với Campuchia. Tiếp tục chỉ đạotriển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW của Bộ Chính trị,Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội;chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệnạn ma túy, mại dâm tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 củaVăn phòng Chính phủ.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục phối hp chặt chẽ với tỉnh Đắk Nông thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 8 tháng 03 năm 2010,số 109/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 và Công văn số 1938/VPCP-KTTH ngày 13tháng 03 năm 2013. Trường hp khó khăn, vướng mắc, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

2. Về xây dựng phương án điều tiết didân tự do: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônchủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban Dân tộcnghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định dân di cư tự do trong phạm vi cảnước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về vốn đầu tư, nâng cấp đường racửa khẩu Bu Prăng; dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa: Thực hiện theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 7999/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2013, s 8064/KTTH-VPCP ngày 25tháng 9 năm 2013.

4. Về đầu tư dự án đường từ Đạo Nghĩađi Quảng Khê: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số1938/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc bổ sung vốn trái phiếuChính phủ đối với các dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, bệnh viện tuyếnhuyện; các công trình, dự án đã hoàn thành hoặc chuyển tiếp và các dự án đã cótrong danh mục: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và có báo cáo gửi Bộ Kếhoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính tổnghợp chung nhu cầu bố trí vốn bổ sung trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Đối với dự án đường từ xã Đắk Song điĐắk Nang: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính xem xét, đề xuất phương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đầu tư dự án Ổn định dân di cưtự do xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp) và dự án Ổn định dân di cư tự do xã QuảngThành (thị xã Gia Nghĩa): Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013; trướcmắt, ưu tiên bố trí đủ vốn cho dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk Wer để sớmhoàn thành, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới với Campuchia.

7. Về việc thực hiện Đ án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ chogiáo viên trên địa bàn Tỉnh: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớicác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng đánh giá kết quả thực hiện giaiđoạn 1 (2008 - 2012); trên cơ sở đó đề xuất giải pháp triển khai giai đoạn 2,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về sử dụng vốn ODA song phương của Chính phủ Áo và đa phương khác để đầu tư các dự án cấpnước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Đắk Nông: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ kinh phí bồi thường giảiphóng mặt bằng dự án Nhà máy luyện Nhôm của công ty TNHH Trần Hồng Quân: Tỉnhcó báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

10. Về chuyển đổi hình thức đầu tư dựán BOT trên quốc lộ 14 (đoạn quan địa bàn Tỉnh): Giao Bộ Giao thông vận tải xemxét, xử lý theo quy định.

11. Về hỗ trợ số vốn còn thiếu đểthực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộccăn cứ khả năng nguồn vốn ngân sách nhà nước để cân đối, bố trí vốn bổ sunggiai đoạn (2014 - 2015), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về việc tăng số vốn bổ sung cânđối từ ngân sách trung ương cho địa phương trong dự toán ngân sách năm 2014:Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liênquan căn cứ vào khả năng ngân sách trung ương năm 2014, báo cáo Chính phủ đểtrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

13. Về việc tách một số xã thuộchuyện Đắk Giong và Krông Nô để thành lập huyện mới: Chủ trương chung là giữ ổn định;trường hợp đặc biệt, cấp bách, tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Thủtướng Chính phủ. Về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Tỉnh bố trí số vốn trong kế hoạchđược giao để đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cácxã thuộc 2 huyện trên.

14. Về tăng cường biên chế, trangthiết bị cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông: giao Bộ Côngan, Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

15. Về kinh phí và chế độ đãi ngộphòng chống tội phạm, phòng chống ma túy: Các Bộ Công an,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, xử lý theo hướng ưutiên cho các địa phương khó khăn, vùng biên giới, trong đó có tỉnh Đắk Nông.

16. Về hướng dẫn sử dụng kinh phí vàcông tác xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình tiêntiến phòng chống ma túy: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợpvới Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tỉnh thực hiện.

17. Các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tăng cường tập huấncho lực lượng kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống ma túy;hướng dẫn và hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL, TT&TT, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- UBQGPC AIDS và PCMT, MD;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng