BỘ NGOẠI GIAO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao công hàm theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

Ha Noi, April 15, 2014
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date which reads as follows:

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

“I have the honour to refer to the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Ha Noi on the twenty-fourth day of October 1995 (hereinafter referred to as “the Agreement”) and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments:
With reference to paragraph 4 of Article 11 of the Agreement, it is understood that the Japan Finance Corporation (hereinafter referred to as “the JFC”) and the Japan Bank for International Cooperation (hereinafter referred to as “the JBIC”) shall be regarded as a financial institution referred to in paragraph 4(b)(v) of Article 11 of the Agreement.
I have further the honour to propose that the present Note and your Note in reply confirming on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam the foregoing understanding shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of your Note in reply and shall be applicable for amounts taxable, with respect to the JFC, from the first day of October 2008 until the thirty-first day of March 2012 and, with respect to the JBIC, on or after the first day of April 2012.”
His Excellency
Mr. Hiroshi Fukada
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to the Socialist Republic of Viet Nam
The foregoing understanding being acceptable to the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, I have further the honour to confirm that Your Excellency’s Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of this Note in reply and shall be applicable for amounts taxable, with respect to the Japan Finance Corporation, from the first day of October 2008 until the thirty-first day of March 2012 and, with respect to the Japan Bank for International Cooperation, on or after the first day of April 2012.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Ho Xuan Son
First Vice Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam

EMBASSY OF JAPAN
HANOI

Hanoi, April 15, 2014
Sir,

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Hanoi on the twenty-fourth day of October 1995 (hereinafter referred to as “the Agreement”) and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments:
With reference to paragraph 4 of Article 11 of the Agreement, it is understood that the Japan Finance Corporation (hereinafter referred to as “the JFC”) and the Japan Bank for International Cooperation (hereinafter referred to as “the JBIC” shall be regarded as a financial institution referred to in paragraph 4 (b) (v) of Article 11 of the Agreement.
I have further the honour to propose that the present Note and your Note in reply confirming on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam the foregoing understanding shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of your Note in reply and shall be applicable for amounts taxable, with respect to the JFC, from the first day of October 2008 until the thirty-first day of March 2012 and, with respect to the JBIC, on or after the first day of April 2012.
I avail myself of this opportunity to extend to you the assurance of my high consideration.

Hiroshi Fukada
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to the Socialist Republic of Viet Nam

Mr. Ho Xuan Son
First Vice Minister of Foreign Affairs
of the Socialist Republic of Viet Nam

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?