VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾUNẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦTẠI CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2012

Ngày 2 tháng 10 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcđã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết các vụ việc khiếunại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012. Tham dự cuộc họp có các đồngchí: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ, Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổngthanh tra Chính phủ, Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Lê HồngSơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy banThường vụ Quốc hội, đại diện các Bộ: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xãhội. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dựhọp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

1. Qua kết quả và thực tiễn cho thấyThủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thsố 14/CT-TTg ngày 18tháng 5 năm 2012 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểmtra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dàilà cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thanh tra Chính phủ, các Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiệnChthị của Thủ tướng Chính phủ, huy động sức mạnh của hệthống chính trị tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết các vụviệc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã có tác động tích cực, làmchuyn biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấpchính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi íchhợp pháp của cá nhân, tổ chức, củng cố lòng tin của nhân dân đối vi chính quyền, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và chính trị- xã hội.

Tuy nhiên, nghiêm túc kiểm điểm chothấy nhận thức và trách nhiệm trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tốcáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài của cán bộ ở một số địa phương chưa đầy đủ, còncó tâm lý ngại khi xem xét, giải quyết lại các vụ việc, chưa tích cực tìm biệnpháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiến độ giải quyếtchậm; một số nơi việc tổ chức đối thoại còn hình thức; chưa tranh thủ ý kiếncủa các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của trung ương và địaphương chưa chặt chẽ, kịp thời; quy trình, thủ tục giải quyết còn thiếu thống nhất.

2. Đnâng caohiệu quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, trong thờigian tới yêu cầu:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phphát huy kết quả đã đạt được, khcphục, xử lý những tn tại, hạn chế, tiếp tục rà soát, kiểmtra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tnđọng kéo dài, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cp,các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốphải đề cao trách nhiệm, phối hp chặt chẽ để giải quyếttriệt để, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Khi giải quyết các vụ việc khiếu nại,tố cáo phức tạp, kéo dài phải trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, tạosự đồng thuận, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, phù hợp vớitình hình thực tiễn của địa phương; nếu giải quyết sai, phải giải quyết lại,khôi phục quyền và lợi ích hp pháp của công dân, tchức; trường hp người khiếu nại gặp khókhăn thì xem xét, có biện pháp hỗ trợ để giúp người dân ổnđịnh cuộc sống; chấm dứt xem xét, giải quyết và thông báo công khai đối vớinhững vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình; có biện pháp xử lýnghiêm minh đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo xâm phạm lợiích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân,tổ chức, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

b) Thanh tra Chính phủ:

- Chủ trì họpvới các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan đểthống nhất biện pháp giải quyết có cơ sở pháp lý và thực tiễn để giải quyết dứtđiểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ. Trường hợp không thể thống nhất được hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủtướng Chính phủ chủ trì họp để chỉ đạo giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, chức năng trao đổi, thng nhấttiêu chí xác định các loại vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéodài để có cách hiểu thống nhất; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tụcthực hiện việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồnđọng kéo dài.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm các vụ việcphức tạp đã được rà soát, kiểm tra; phối hợp tiếp côngdân, xử lý các đoàn khiếu kiện đông người đến các cơ quan Trung ương, nhất là trongthời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và các sự kiệnchính trị quan trọng khác của đất nước. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc,kịp thời các kết luận, quyết định, biện pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại,tố cáo đã được rà soát, kiểm tra.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, giảiquyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc khiếu nại, tốcáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong quá trình giảiquyết nếu gặp vướng mắc khi áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, xác địnhphương án giải quyết thì báo cáo, phối hợp với Thanh tra Chínhphủ, các Bộ, ngành chức năng để giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền thì báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
-
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.III, TH, PL, NC, TKBT, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng