BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 372/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG, ĐỒNG NAI VÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY JINSUNG CONSTRUCTION (HÀN QUỐC)

Ngày 08/8/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã tiếp và làm việc với Lãnh đạo UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và ông Jung Suk Tae – Chủ tịch Công ty Jinsung Construction (Hàn Quốc) về Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt. Cùng dự về phía Bộ Giao thông vận tải có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục QLXD & CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Bộ và Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải; Cùng dự về phía Hàn Quốc có ông Lee Seong Nam – Phó Chủ tịch Công ty Jinsung Construction; ông Hyung, Suk Lee – Trưởng Văn phòng Việt Nam Công ty Đường cao tốc Hàn Quốc.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và ông Jung Suk Tae – Chủ tịch Công ty Jinsung Construction trình bày, ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt là một trong những dự án nằm trong danh mục đầu tư một số dự án giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 và hiện đang được giao cho Cục Đường bộ Việt Nam lập dự án để xem xét đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhiều phương thức đầu tư khác nhau. Bộ Giao thông vận tải hoan nghênh ý định của Công ty Jinsung Construction cùng các đối tác tham gia đầu tư vào dự án. Bộ Giao thông vận tải cũng hoan nghênh UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai đã tích cực vận động, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư dự án.

2. Đồng ý cho phép nhà đầu tư tiếp cận tham khảo các hồ sơ nghiên cứu của dự án tới thời điểm hiện nay thông qua tài liệu đang có tại UBND tỉnh Lâm Đồng.

3. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư ra văn bản thông báo Biên bản ghi nhớ do Vụ ký với Công ty Byucksan (Hàn Quốc) ngày 02/11/2007 hết hiệu lực do từ ngày ký kết đến nay Công ty Byucksan đã không tiến hành thực hiện các cam kết đã thỏa thuận trong Biên bản trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 5507/UBND-NV ngày 07/8/2008

4. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị hồ sơ liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt để đưa vào danh mục vận động ODA trong chương trình xúc tiến đầu tư do các Bộ phối hợp tổ chức tại Hàn Quốc trong tháng 9/2008; chuẩn bị nội dung Biên bản ghi nhớ sẽ ký kết giữa lãnh đạo Vụ và lãnh đạo Công ty Jinsung Construction trong dịp đoàn công tác của Bộ làm việc tại Hàn Quốc.

5. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế dự kiến về thời gian, địa điểm và các công tác chuẩn bị khác để tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ (theo sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ) với Công ty Jinsung Construction và các đối tác tại Hàn Quốc trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:- Các cơ quan tham dự;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công