VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH VÀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRIỂN KHAI CÁCDỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN HÀ NỘI - CẦN THƠ VÀ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠNQUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 CŨ)

Ngày 29 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủđã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai các dự án mởrộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khuvực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ). Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn ThiệnNhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Đinh La Thăng Bộ trưởng BộGiao thông vận tải báo cáo; ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dựhọp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về mức thu phí đường bộ:

Đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mức thu phíđường bộ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, nhưng cần có lộ trình tăng từnay đến năm 2016 đạt mức khoảng 3,5 lần so với mức giá cơ bản tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ; giao Bộ Tài chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Giaothông vận tải sửa đổi Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 củaBộ Tài chính.

2. Về nguồn vốn cho Dự án đầu tư:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốchội Khóa XIII để Chính phủ phát hành 60.000 tỷ đồng (sáu mươi ngàn tỷ đồng)trái phiếu Chính phủ đầu tư các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ(phần vốn nhà nước) và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên(quốc lộ 14 cũ) giai đoạn 2013 - 2016. Năm 2013 tập trung triển khai ngay đoạntừ Ninh Bình đến Hà Tĩnh (Vũng Áng).

3. Về cơ chế đặc thù:

Đồng ý về nguyên tắc như đề nghị của Bộ Giaothông vận tải tại các báo cáo trình tại cuộc họp. Giao Bộ Giao thông vận tảichủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dự thảo Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ về cơ chế cho hai Dự án nêu trên, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ : KTTH, ĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN(3b). C. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý