BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ PHƯƠNG ÁN TKKT TRÀN XẢ LŨ, TDA CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC NGÀN TRƯƠI THUỘC DỰ ÁN HTTL NGÀN TRƯƠI – CẨM TRANG, TỈNH HÀ TĨNH
Ngày 22/6/2011, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì họp về phương án thiết kế kỹ thuật (TKKT) tràn xả lũ, Tiểu dự án (TDA) Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc dự án Hệ thống thủy lợi (HTTL) Ngàn Trươi – Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (HEC), Ban quản lý đầu tư & xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Hà, Viện Khoa học & Công nghệ công trình thủy lợi thuộc Trường Đại học xây dựng, Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ & phát triển tài nguyên nước thuộc Hội đập lớn Việt Nam.
Sau khi nghe HEC báo cáo và ý kiến tham gia của các đơn vị về nội dung các phương án TKKT tràn xả lũ Hồ Ngàn Trươi, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:
1. Phương án 1 – Tràn xả mặt, tiêu năng bằng bể tiêu năng, đã được phê duyệt có nhiều rủi ro do đào quá sâu; dỡ tải lớn, nên sẽ xảy ra hiện tượng chồi nền, nở hông mái và diễn biến bất lợi chưa lường hết ở kênh xả sau tràn.
2. Phương án 4 – Đập bê tông và tràn lòng sông địa chất nền phức tạp, ảnh hưởng đến hạ lưu; tổng mức đầu tư cao và có khả năng còn tăng; tài liệu khảo sát địa chất chưa đầy đủ. Đề nghị các tư vấn thẩm tra xem xét kỹ phương án này; nếu thấy khả thi và kinh tế thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) xem xét.
3. Phương án 3 – Tràn xả mặt kết hợp tràn tự do dạng phím đàn piano, tiêu năng bằng bậc nước, có tổng mức đầu tư thấp và tính khả thi cao; nên thiên về chọn phương án này. Nhưng cần chú ý về cửa van, thấm nền ở các bậc nước, xói mái hạ lưu tràn. Khẩn trương thí nghiệm mô hình thủy lực để chọn vị trí giữa tràn xả mặt và tràn tự do; chế độ chảy trên và sau tràn.
4. Về phương án đập đất: cho nghiên cứu thêm phương án đập đồng chất (bỏ lõi giữa chống thấm) để có cơ sở so chọn.
5. Giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường phối hợp với Cục Quản lý XDCT hướng dẫn Ban 4, HEC trình Bộ cho phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài thiết kế tràn dạng phím đàn piano theo quy định.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

6. Ban 4, HEC lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và hồ sơ thiết kế, trình Bộ điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư TDA Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc dự án HTTL Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Hà Tĩnh.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Vụ KH; Cục Quản lý XDCT (để thực hiện);
- Viện KHTL Việt Nam (để thực hiện);
- Ban 4; HEC (để thực hiện);
- Cty TV XD Hồng Hà (để thực hiện);
- Trung tâm TNN thuộc Hội Đập lớn VN (để thực hiện);
- Viện KH&CN công trình thủy (để thực hiện);
- Lưu VT, XD (5b)
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?